ספר במדבר

 
עברית מקראית

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

- - - -

 

 

 

 

 

 

(1:1)וידבר אל־משׁה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדשׁ השׁני בשׁנה השׁנית לצאתם מארץ מצרים לאמר׃ 
 (2)
שׂאו את־ראשׁ כל־עדת בני־ישׂראל למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמות כל־זכר לגלגלתם׃ 
 (3)
מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל־יצא צבא בישׂראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן׃ 
 (4)
ואתכם יהיו אישׁ אישׁ למטה אישׁ ראשׁ לבית־אבתיו הוא׃ 
 (5)
ואלה שׁמות האנשׁים אשׁר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן־שׁדיאור׃ 
 (6)
לשׁמעון שׁלמיאל בן־צורישׁדי׃ 
 (7)
ליהודה נחשׁון בן־עמינדב׃ 
 (8)
לישׂשכר נתנאל בן־צוער׃ 
 (9)
לזבולן אליאב בן־חלן׃ 
 (10)
לבני יוסף לאפרים אלישׁמע בן־עמיהוד למנשׁה גמליאל בן־פדהצור׃ 
 (11)
לבנימן אבידן בן־גדעני׃ 
 (12)
לדן אחיעזר בן־עמישׁדי׃ 
 (13)
לאשׁר פגעיאל בן־עכרן׃ 
 (14)
לגד אליסף בן־דעואל׃ 
 (15)
לנפתלי אחירע בן־עינן׃ 
 (16)
אלה קריאי העדה נשׂיאי מטות אבותם ראשׁי אלפי ישׂראל הם׃ 
 (17)
ויקח משׁה ואהרן את האנשׁים האלה אשׁר נקבו בשׁמות׃ 
 (18)
ואת כל־העדה הקהילו באחד לחדשׁ השׁני ויתילדו על־משׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמות מבן עשׂרים שׁנה ומעלה לגלגלתם׃ 
 (19)
כאשׁר צוה את־משׁה ויפקדם במדבר סיני׃ 
 (20)
ויהיו בני־ראובן בכר ישׂראל תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמות לגלגלתם כל־זכר מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 
 (21)
פקדיהם למטה ראובן שׁשׁה וארבעים אלף וחמשׁ מאות׃ 
 (22)
לבני שׁמעון תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם פקדיו במספר שׁמות לגלגלתם כל־זכר מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 
 (23)
פקדיהם למטה שׁמעון תשׁעה וחמשׁים אלף ושׁלשׁ מאות׃ 
 (24)
לבני גד תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמות מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 
 (25)
פקדיהם למטה גד חמשׁה וארבעים אלף ושׁשׁ מאות וחמשׁים׃ 
 (26)
לבני יהודה תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמת מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 
 (27)
פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושׁבעים אלף ושׁשׁ מאות׃ 
 (28)
לבני ישׂשכר תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמת מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 
 (29)
פקדיהם למטה ישׂשכר ארבעה וחמשׁים אלף וארבע מאות׃ 
 (30)
לבני זבולן תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמת מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 
 (31)
פקדיהם למטה זבולן שׁבעה וחמשׁים אלף וארבע מאות׃ 
 (32)
לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמת מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 
 (33)
פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמשׁ מאות׃ 
 (34)
לבני מנשׁה תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמות מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 
 (35)
פקדיהם למטה מנשׁה שׁנים ושׁלשׁים אלף ומאתים׃ 
 (36)
לבני בנימן תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמת מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 
 (37)
פקדיהם למטה בנימן חמשׁה ושׁלשׁים אלף וארבע מאות׃ 
 (38)
לבני דן תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמת מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 
 (39)
פקדיהם למטה דן שׁנים ושׁשׁים אלף ושׁבע מאות׃ 
 (40)
לבני אשׁר תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמת מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 
 (41)
פקדיהם למטה אשׁר אחד וארבעים אלף וחמשׁ מאות׃ 
 (42)
בני נפתלי תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמת מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 
 (43)
פקדיהם למטה נפתלי שׁלשׁה וחמשׁים אלף וארבע מאות׃ 
 (44)
אלה הפקדים אשׁר פקד משׁה ואהרן ונשׂיאי ישׂראל שׁנים עשׂר אישׁ אישׁ־אחד לבית־אבתיו היו׃ 
 (45)
ויהיו כל־פקודי בני־ישׂראל לבית אבתם מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל־יצא צבא בישׂראל׃ 
 (46)
ויהיו כל־הפקדים שׁשׁ־מאות אלף ושׁלשׁת אלפים וחמשׁ מאות וחמשׁים׃ 
 (47)
והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם׃ 
 (48)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (49)
אך את־מטה לוי לא תפקד ואת־ראשׁם לא תשׂא בתוך בני ישׂראל׃ 
 (50)
ואתה הפקד את־הלוים על־משׁכן העדת ועל כל־כליו ועל כל־אשׁר־לו המה ישׂאו את־המשׁכן ואת־כל־כליו והם ישׁרתהו וסביב למשׁכן יחנו׃ 
 (51)
ובנסע המשׁכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשׁכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת׃ 
 (52)
וחנו בני ישׂראל אישׁ על־מחנהו ואישׁ על־דגלו לצבאתם׃ 
 (53)
והלוים יחנו סביב למשׁכן העדת ולא־יהיה קצף על־עדת בני ישׂראל ושׁמרו הלוים את־משׁמרת משׁכן העדות׃ 
 (54)
ויעשׂו בני ישׂראל ככל אשׁר צוה את־משׁה כן עשׂו׃ 

 (2:1)וידבר אל־משׁה ואל־אהרן לאמר׃ 
 (2)
אישׁ על־דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישׂראל מנגד סביב לאהל־מועד יחנו׃ 
 (3)
והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשׂיא לבני יהודה נחשׁון בן־עמינדב׃ 
 (4)
וצבאו ופקדיהם ארבעה ושׁבעים אלף ושׁשׁ מאות׃ 
 (5)
והחנים עליו מטה ישׂשכר ונשׂיא לבני ישׂשכר נתנאל בן־צוער׃ 
 (6)
וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשׁים אלף וארבע מאות׃ 
 (7)
מטה זבולן ונשׂיא לבני זבולן אליאב בן־חלן׃ 
 (8)
וצבאו ופקדיו שׁבעה וחמשׁים אלף וארבע מאות׃ 
 (9)
כל־הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושׁמנים אלף ושׁשׁת־אלפים וארבע־מאות לצבאתם ראשׁנה יסעו׃ 
 (10)
דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשׂיא לבני ראובן אליצור בן־שׁדיאור׃ 
 (11)
וצבאו ופקדיו שׁשׁה וארבעים אלף וחמשׁ מאות׃ 
 (12)
והחונם עליו מטה שׁמעון ונשׂיא לבני שׁמעון שׁלמיאל בן־צורי־שׁדי׃ 
 (13)
וצבאו ופקדיהם תשׁעה וחמשׁים אלף ושׁלשׁ מאות׃ 
 (14)
ומטה גד ונשׂיא לבני גד אליסף בן־רעואל׃ 
 (15)
וצבאו ופקדיהם חמשׁה וארבעים אלף ושׁשׁ מאות וחמשׁים׃ 
 (16)
כל־הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשׁים אלף וארבע־מאות וחמשׁים לצבאתם ושׁנים יסעו׃ 
 (17)
ונסע אהל־מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשׁר יחנו כן יסעו אישׁ על־ידו לדגליהם׃ 
 (18)
דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשׂיא לבני אפרים אלישׁמע בן־עמיהוד׃ 
 (19)
וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמשׁ מאות׃ 
 (20)
ועליו מטה מנשׁה ונשׂיא לבני מנשׁה גמליאל בן־פדהצור׃ 
 (21)
וצבאו ופקדיהם שׁנים ושׁלשׁים אלף ומאתים׃ 
 (22)
ומטה בנימן ונשׂיא לבני בנימן אבידן בן־גדעני׃ 
 (23)
וצבאו ופקדיהם חמשׁה ושׁלשׁים אלף וארבע מאות׃ 
 (24)
כל־הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושׁמנת־אלפים ומאה לצבאתם ושׁלשׁים יסעו׃ 
 (25)
דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשׂיא לבני דן אחיעזר בן־עמישׁדי׃ 
 (26)
וצבאו ופקדיהם שׁנים ושׁשׁים אלף ושׁבע מאות׃ 
 (27)
והחנים עליו מטה אשׁר ונשׂיא לבני אשׁר פגעיאל בן־עכרן׃ 
 (28)
וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמשׁ מאות׃ 
 (29)
ומטה נפתלי ונשׂיא לבני נפתלי אחירע בן־עינן׃ 
 (30)
וצבאו ופקדיהם שׁלשׁה וחמשׁים אלף וארבע מאות׃ 
 (31)
כל־הפקדים למחנה דן מאת אלף ושׁבעה וחמשׁים אלף ושׁשׁ מאות לאחרנה יסעו לדגליהם׃ 
 (32)
אלה פקודי בני־ישׂראל לבית אבתם כל־פקודי המחנת לצבאתם שׁשׁ־מאות אלף ושׁלשׁת אלפים וחמשׁ מאות וחמשׁים׃ 
 (33)
והלוים לא התפקדו בתוך בני ישׂראל כאשׁר צוה את־משׁה׃ 
 (34)
ויעשׂו בני ישׂראל ככל אשׁר־צוה את־משׁה כן־חנו לדגליהם וכן נסעו אישׁ למשׁפחתיו על־בית אבתיו׃ 

 (3:1)ואלה תולדת אהרן ומשׁה ביום דבר את־משׁה בהר סיני׃ 
 (2)
ואלה שׁמות בני־אהרן הבכר נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר׃ 
 (3)
אלה שׁמות בני אהרן הכהנים המשׁחים אשׁר־מלא ידם לכהן׃ 
 (4)
וימת נדב ואביהוא לפני בהקרבם אשׁ זרה לפני במדבר סיני ובנים לא־היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על־פני אהרן אביהם׃ 
 (5)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (6)
הקרב את־מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושׁרתו אתו׃ 
 (7)
ושׁמרו את־משׁמרתו ואת־משׁמרת כל־העדה לפני אהל מועד לעבד את־עבדת המשׁכן׃ 
 (8)
ושׁמרו את־כל־כלי אהל מועד ואת־משׁמרת בני ישׂראל לעבד את־עבדת המשׁכן׃ 
 (9)
ונתתה את־הלוים לאהרן ולבניו נתונם נתונם המה לו מאת בני ישׂראל׃ 
 (10)
ואת־אהרן ואת־בניו תפקד ושׁמרו את־כהנתם והזר הקרב יומת׃ 
 (11)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (12)
ואני הנה לקחתי את־הלוים מתוך בני ישׂראל תחת כל־בכור פטר רחם מבני ישׂראל והיו לי הלוים׃ 
 (13)
כי לי כל־בכור ביום הכתי כל־בכור בארץ מצרים הקדשׁתי לי כל־בכור בישׂראל מאדם עד־בהמה לי יהיו אני  
 (14)
וידבר אל־משׁה במדבר סיני לאמר׃ 
 (15)
פקד את־בני לוי לבית אבתם למשׁפחתם כל־זכר מבן־חדשׁ ומעלה תפקדם׃ 
 (16)
ויפקד אתם משׁה על־פי כאשׁר צוה׃ 
 (17)
ויהיו־אלה בני־לוי בשׁמתם גרשׁון וקהת ומררי׃ 
 (18)
ואלה שׁמות בני־גרשׁון למשׁפחתם לבני ושׁמעי׃ 
 (19)
ובני קהת למשׁפחתם עמרם ויצהר חברון ועזיאל׃ 
 (20)
ובני מררי למשׁפחתם מחלי ומושׁי אלה הם משׁפחת הלוי לבית אבתם׃ 
 (21)
לגרשׁון משׁפחת הלבני ומשׁפחת השׁמעי אלה הם משׁפחת הגרשׁני׃ 
 (22)
פקדיהם במספר כל־זכר מבן־חדשׁ ומעלה פקדיהם שׁבעת אלפים וחמשׁ מאות׃ 
 (23)
משׁפחת הגרשׁני אחרי המשׁכן יחנו ימה׃ 
 (24)
ונשׂיא בית־אב לגרשׁני אליסף בן־לאל׃ 
 (25)
ומשׁמרת בני־גרשׁון באהל מועד המשׁכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד׃ 
 (26)
וקלעי החצר ואת־מסך פתח החצר אשׁר על־המשׁכן ועל־המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו׃ 
 (27)
ולקהת משׁפחת העמרמי ומשׁפחת היצהרי ומשׁפחת החברני ומשׁפחת העזיאלי אלה הם משׁפחת הקהתי׃ 
 (28)
במספר כל־זכר מבן־חדשׁ ומעלה שׁמנת אלפים ושׁשׁ מאות שׁמרי משׁמרת הקדשׁ׃ 
 (29)
משׁפחת בני־קהת יחנו על ירך המשׁכן תימנה׃ 
 (30)
ונשׂיא בית־אב למשׁפחת הקהתי אליצפן בן־עזיאל׃ 
 (31)
ומשׁמרתם הארן והשׁלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדשׁ אשׁר ישׁרתו בהם והמסך וכל עבדתו׃ 
 (32)
ונשׂיא נשׂיאי הלוי אלעזר בן־אהרן הכהן פקדת שׁמרי משׁמרת הקדשׁ׃ 
 (33)
למררי משׁפחת המחלי ומשׁפחת המושׁי אלה הם משׁפחת מררי׃ 
 (34)
ופקדיהם במספר כל־זכר מבן־חדשׁ ומעלה שׁשׁת אלפים ומאתים׃ 
 (35)
ונשׂיא בית־אב למשׁפחת מררי צוריאל בן־אביחיל על ירך המשׁכן יחנו צפנה׃ 
 (36)
ופקדת משׁמרת בני מררי קרשׁי המשׁכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל־כליו וכל עבדתו׃ 
 (37)
ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם׃ 
 (38)
והחנים לפני המשׁכן קדמה לפני אהל־מועד מזרחה משׁה ואהרן ובניו שׁמרים משׁמרת המקדשׁ למשׁמרת בני ישׂראל והזר הקרב יומת׃ 
 (39)
כל־פקודי הלוים אשׁר פקד משׁה ואהרן על־פי למשׁפחתם כל־זכר מבן־חדשׁ ומעלה שׁנים ועשׂרים אלף׃ 
 (40)
ויאמר אל־משׁה פקד כל־בכר זכר לבני ישׂראל מבן־חדשׁ ומעלה ושׂא את מספר שׁמתם׃ 
 (41)
ולקחת את־הלוים לי אני תחת כל־בכר בבני ישׂראל ואת בהמת הלוים תחת כל־בכור בבהמת בני ישׂראל׃ 
 (42)
ויפקד משׁה כאשׁר צוה אתו את־כל־בכור בבני ישׂראל׃ 
 (43)
ויהי כל־בכור זכר במספר שׁמת מבן־חדשׁ ומעלה לפקדיהם שׁנים ועשׂרים אלף שׁלשׁה ושׁבעים ומאתים׃ 
 (44)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (45)
קח את־הלוים תחת כל־בכור בבני ישׂראל ואת־בהמת הלוים תחת בהמתם והיו־לי הלוים אני  
 (46)
ואת פדויי השׁלשׁה והשׁבעים והמאתים העדפים על־הלוים מבכור בני ישׂראל׃ 
 (47)
ולקחת חמשׁת חמשׁת שׁקלים לגלגלת בשׁקל הקדשׁ תקח עשׂרים גרה השׁקל׃ 
 (48)
ונתתה הכסף לאהרן ולבניו פדויי העדפים בהם׃ 
 (49)
ויקח משׁה את כסף הפדיום מאת העדפים על פדויי הלוים׃ 
 (50)
מאת בכור בני ישׂראל לקח את־הכסף חמשׁה ושׁשׁים ושׁלשׁ מאות ואלף בשׁקל הקדשׁ׃ 
 (51)
ויתן משׁה את־כסף הפדים לאהרן ולבניו על־פי כאשׁר צוה את־משׁה׃ 

 (4:1)וידבר אל־משׁה ואל־אהרן לאמר׃ 
 (2)
נשׂא את־ראשׁ בני קהת מתוך בני לוי למשׁפחתם לבית אבתם׃ 
 (3)
מבן שׁלשׁים שׁנה ומעלה ועד בן־חמשׁים שׁנה כל־בא לצבא לעשׂות מלאכה באהל מועד׃ 
 (4)
זאת עבדת בני־קהת באהל מועד קדשׁ הקדשׁים׃ 
 (5)
ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכסו־בה את ארן העדת׃ 
 (6)
ונתנו עליו כסוי עור תחשׁ ופרשׂו בגד־כליל תכלת מלמעלה ושׂמו בדיו׃ 
 (7)
ועל שׁלחן הפנים יפרשׂו בגד תכלת ונתנו עליו את־הקערת ואת־הכפת ואת־המנקית ואת קשׂות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה׃ 
 (8)
ופרשׂו עליהם בגד תולעת שׁני וכסו אתו במכסה עור תחשׁ ושׂמו את־בדיו׃ 
 (9)
ולקחו בגד תכלת וכסו את־מנרת המאור ואת־נרתיה ואת־מלקחיה ואת־מחתתיה ואת כל־כלי שׁמנה אשׁר ישׁרתו־לה בהם׃ 
 (10)
ונתנו אתה ואת־כל־כליה אל־מכסה עור תחשׁ ונתנו על־המוט׃ 
 (11)
ועל מזבח הזהב יפרשׂו בגד תכלת וכסו אתו במכסה עור תחשׁ ושׂמו את־בדיו׃ 
 (12)
ולקחו את־כל־כלי השׁרת אשׁר ישׁרתו־בם בקדשׁ ונתנו אל־בגד תכלת וכסו אותם במכסה עור תחשׁ ונתנו על־המוט׃ 
 (13)
ודשׁנו את־המזבח ופרשׂו עליו בגד ארגמן׃ 
 (14)
ונתנו עליו את־כל־כליו אשׁר ישׁרתו עליו בהם את־המחתת את־המזלגת ואת־היעים ואת־המזרקת כל כלי המזבח ופרשׂו עליו כסוי עור תחשׁ ושׂמו בדיו׃ 
 (15)
וכלה אהרן־ובניו לכסת את־הקדשׁ ואת־כל־כלי הקדשׁ בנסע המחנה ואחרי־כן יבאו בני־קהת לשׂאת ולא־יגעו אל־הקדשׁ ומתו אלה משׂא בני־קהת באהל מועד׃ 
 (16)
ופקדת אלעזר בן־אהרן הכהן שׁמן המאור וקטרת הסמים ומנחת התמיד ושׁמן המשׁחה פקדת כל־המשׁכן וכל־אשׁר־בו בקדשׁ ובכליו׃ 
 (17)
וידבר אל־משׁה ואל־אהרן לאמר׃ 
 (18)
אל־תכריתו את־שׁבט משׁפחת הקהתי מתוך הלוים׃ 
 (19)
וזאת עשׂו להם וחיו ולא ימתו בגשׁתם את־קדשׁ הקדשׁים אהרן ובניו יבאו ושׂמו אותם אישׁ אישׁ על־עבדתו ואל־משׂאו׃ 
 (20)
ולא־יבאו לראות כבלע את־הקדשׁ ומתו׃ 
 (21)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (22)
נשׂא את־ראשׁ בני גרשׁון גם־הם לבית אבתם למשׁפחתם׃ 
 (23)
מבן שׁלשׁים שׁנה ומעלה עד בן־חמשׁים שׁנה תפקד אותם כל־הבא לצבא צבא לעבד עבדה באהל מועד׃ 
 (24)
זאת עבדת משׁפחת הגרשׁני לעבד ולמשׂא׃ 
 (25)
ונשׂאו את־יריעת המשׁכן ואת־אהל מועד מכסהו ומכסה התחשׁ אשׁר־עליו מלמעלה ואת־מסך פתח אהל מועד׃ 
 (26)
ואת קלעי החצר ואת־מסך פתח שׁער החצר אשׁר על־המשׁכן ועל־המזבח סביב ואת מיתריהם ואת־כל־כלי עבדתם ואת כל־אשׁר יעשׂה להם ועבדו׃ 
 (27)
על־פי אהרן ובניו תהיה כל־עבדת בני הגרשׁני לכל־משׂאם ולכל עבדתם ופקדתם עלהם במשׁמרת את כל־משׂאם׃ 
 (28)
זאת עבדת משׁפחת בני הגרשׁני באהל מועד ומשׁמרתם ביד איתמר בן־אהרן הכהן׃ 
 (29)
בני מררי למשׁפחתם לבית־אבתם תפקד אתם׃ 
 (30)
מבן שׁלשׁים שׁנה ומעלה ועד בן־חמשׁים שׁנה תפקדם כל־הבא לצבא לעבד את־עבדת אהל מועד׃ 
 (31)
וזאת משׁמרת משׂאם לכל־עבדתם באהל מועד קרשׁי המשׁכן ובריחיו ועמודיו ואדניו׃ 
 (32)
ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל־כליהם ולכל עבדתם ובשׁמת תפקדו את־כלי משׁמרת משׂאם׃ 
 (33)
זאת עבדת משׁפחת בני מררי לכל־עבדתם באהל מועד ביד איתמר בן־אהרן הכהן׃ 
 (34)
ויפקד משׁה ואהרן ונשׂיאי העדה את־בני הקהתי למשׁפחתם ולבית אבתם׃ 
 (35)
מבן שׁלשׁים שׁנה ומעלה ועד בן־חמשׁים שׁנה כל־הבא לצבא לעבדה באהל מועד׃ 
 (36)
ויהיו פקדיהם למשׁפחתם אלפים שׁבע מאות וחמשׁים׃ 
 (37)
אלה פקודי משׁפחת הקהתי כל־העבד באהל מועד אשׁר פקד משׁה ואהרן על־פי ביד־משׁה׃ 
 (38)
ופקודי בני גרשׁון למשׁפחותם ולבית אבתם׃ 
 (39)
מבן שׁלשׁים שׁנה ומעלה ועד בן־חמשׁים שׁנה כל־הבא לצבא לעבדה באהל מועד׃ 
 (40)
ויהיו פקדיהם למשׁפחתם לבית אבתם אלפים ושׁשׁ מאות ושׁלשׁים׃ 
 (41)
אלה פקודי משׁפחת בני גרשׁון כל־העבד באהל מועד אשׁר פקד משׁה ואהרן על־פי  
 (42)
ופקודי משׁפחת בני מררי למשׁפחתם לבית אבתם׃ 
 (43)
מבן שׁלשׁים שׁנה ומעלה ועד בן־חמשׁים שׁנה כל־הבא לצבא לעבדה באהל מועד׃ 
 (44)
ויהיו פקדיהם למשׁפחתם שׁלשׁת אלפים ומאתים׃ 
 (45)
אלה פקודי משׁפחת בני מררי אשׁר פקד משׁה ואהרן על־פי ביד־משׁה׃ 
 (46)
כל־הפקדים אשׁר פקד משׁה ואהרן ונשׂיאי ישׂראל את־הלוים למשׁפחתם ולבית אבתם׃ 
 (47)
מבן שׁלשׁים שׁנה ומעלה ועד בן־חמשׁים שׁנה כל־הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת משׂא באהל מועד׃ 
 (48)
ויהיו פקדיהם שׁמנת אלפים וחמשׁ מאות ושׁמנים׃ 
 (49)
על־פי פקד אותם ביד־משׁה אישׁ אישׁ על־עבדתו ועל־משׂאו ופקדיו אשׁר־צוה את־משׁה׃ 

 (5:1)וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (2)
צו את־בני ישׂראל וישׁלחו מן־המחנה כל־צרוע וכל־זב וכל טמא לנפשׁ׃ 
 (3)
מזכר עד־נקבה תשׁלחו אל־מחוץ למחנה תשׁלחום ולא יטמאו את־מחניהם אשׁר אני שׁכן בתוכם׃ 
 (4)
ויעשׂו־כן בני ישׂראל וישׁלחו אותם אל־מחוץ למחנה כאשׁר דבר אל־משׁה כן עשׂו בני ישׂראל׃ 
 (5)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (6)
דבר אל־בני ישׂראל אישׁ או־אשׁה כי יעשׂו מכל־חטאת האדם למעל מעל ביהוה ואשׁמה הנפשׁ ההוא׃ 
 (7)
והתודו את־חטאתם אשׁר עשׂו והשׁיב את־אשׁמו בראשׁו וחמישׁתו יסף עליו ונתן לאשׁר אשׁם לו׃ 
 (8)
ואם־אין לאישׁ גאל להשׁיב האשׁם אליו האשׁם המושׁב ליהוה לכהן מלבד איל הכפרים אשׁר יכפר־בו עליו׃ 
 (9)
וכל־תרומה לכל־קדשׁי בני־ישׂראל אשׁר־יקריבו לכהן לו יהיה׃ 
 (10)
ואישׁ את־קדשׁיו לו יהיו אישׁ אשׁר־יתן לכהן לו יהיה׃ 
 (11)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (12)
דבר אל־בני ישׂראל ואמרת אלהם אישׁ אישׁ כי־תשׂטה אשׁתו ומעלה בו מעל׃ 
 (13)
ושׁכב אישׁ אתה שׁכבת־זרע ונעלם מעיני אישׁה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והוא לא נתפשׂה׃ 
 (14)
ועבר עליו רוח־קנאה וקנא את־אשׁתו והוא נטמאה או־עבר עליו רוח־קנאה וקנא את־אשׁתו והיא לא נטמאה׃ 
 (15)
והביא האישׁ את־אשׁתו אל־הכהן והביא את־קרבנה עליה עשׂירת האיפה קמח שׂערים לא־יצק עליו שׁמן ולא־יתן עליו לבנה כי־מנחת קנאת הוא מנחת זכרון מזכרת עון׃ 
 (16)
והקריב אתה הכהן והעמדה לפני  
 (17)
ולקח הכהן מים קדשׁים בכלי־חרשׂ ומן־העפר אשׁר יהיה בקרקע המשׁכן יקח הכהן ונתן אל־המים׃ 
 (18)
והעמיד הכהן את־האשׁה לפני ופרע את־ראשׁ האשׁה ונתן על־כפיה את מנחת הזכרון מנחת קנאת הוא וביד הכהן יהיו מי המרים המאררים׃ 
 (19)
והשׁביע אתה הכהן ואמר אל־האשׁה אם־לא שׁכב אישׁ אתך ואם־לא שׂטית טמאה תחת אישׁך הנקי ממי המרים המאררים האלה׃ 
 (20)
ואת כי שׂטית תחת אישׁך וכי נטמאת ויתן אישׁ בך את־שׁכבתו מבלעדי אישׁך׃ 
 (21)
והשׁביע הכהן את־האשׁה בשׁבעת האלה ואמר הכהן לאשׁה יתן אותך לאלה ולשׁבעה בתוך עמך בתת את־ירכך נפלת ואת־בטנך צבה׃ 
 (22)
ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפל ירך ואמרה האשׁה אמן אמן׃ 
 (23)
וכתב את־האלת האלה הכהן בספר ומחה אל־מי המרים׃ 
 (24)
והשׁקה את־האשׁה את־מי המרים המאררים ובאו בה המים המאררים למרים׃ 
 (25)
ולקח הכהן מיד האשׁה את מנחת הקנאת והניף את־המנחה לפני והקריב אתה אל־המזבח׃ 
 (26)
וקמץ הכהן מן־המנחה את־אזכרתה והקטיר המזבחה ואחר ישׁקה את־האשׁה את־המים׃ 
 (27)
והשׁקה את־המים והיתה אם־נטמאה ותמעל מעל באישׁה ובאו בה המים המאררים למרים וצבתה בטנה ונפלה ירכה והיתה האשׁה לאלה בקרב עמה׃ 
 (28)
ואם־לא נטמאה האשׁה וטהרה הוא ונקתה ונזרעה זרע׃ 
 (29)
זאת תורת הקנאת אשׁר תשׂטה אשׁה תחת אישׁה ונטמאה׃ 
 (30)
או אישׁ אשׁר תעבר עליו רוח קנאה וקנא את־אשׁתו והעמיד את־האשׁה לפני ועשׂה לה הכהן את כל־התורה הזאת׃ 
 (31)
ונקה האישׁ מעון והאשׁה ההוא תשׂא את־עונה׃ 

 (6:1)וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (2)
דבר אל־בני ישׂראל ואמרת אלהם אישׁ או־אשׁה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר ליהוה׃ 
 (3)
מיין ושׁכר יזיר חמץ יין וחמץ שׁכר לא ישׁתה וכל־משׁרת ענבים לא ישׁתה וענבים לחים ויבשׁים לא יאכל׃ 
 (4)
כל ימי נזרו מכל אשׁר יעשׂה מגפן היין מחרצנים ועד־זג לא יאכל׃ 
 (5)
כל־ימי נדר נזרו תער לא־יעבר על־ראשׁו עד־מלאת הימם אשׁר־יזיר ליהוה קדשׁ יהיה גדל פרע שׂער ראשׁו׃ 
 (6)
כל־ימי הזירו ליהוה על־נפשׁ מת לא יבא׃ 
 (7)
לאביו ולאמו לאחיו ולאחתו לא־יטמא להם במתם כי נזר אלהיו על־ראשׁו׃ 
 (8)
כל ימי נזרו קדשׁ הוא ליהוה׃ 
 (9)
וכי־ימות מת עליו בפתע פתאם וטמא ראשׁ נזרו וגלח ראשׁו ביום טהרתו ביום השׁביעי יגלחנו׃ 
 (10)
וביום השׁמיני יבא שׁתי תרים או שׁני בני יונה אל־הכהן אל־פתח אהל מועד׃ 
 (11)
ועשׂה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה וכפר עליו מאשׁר חטא על־הנפשׁ וקדשׁ את־ראשׁו ביום ההוא׃ 
 (12)
והזיר ליהוה את־ימי נזרו והביא כבשׂ בן־שׁנתו לאשׁם והימים הראשׁנים יפלו כי טמא נזרו׃ 
 (13)
וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו יביא אתו אל־פתח אהל מועד׃ 
 (14)
והקריב את־קרבנו ליהוה כבשׂ בן־שׁנתו תמים אחד לעלה וכבשׂה אחת בת־שׁנתה תמימה לחטאת ואיל־אחד תמים לשׁלמים׃ 
 (15)
וסל מצות סלת חלת בלולת בשׁמן ורקיקי מצות משׁחים בשׁמן ומנחתם ונסכיהם׃ 
 (16)
והקריב הכהן לפני ועשׂה את־חטאתו ואת־עלתו׃ 
 (17)
ואת־האיל יעשׂה זבח שׁלמים ליהוה על סל המצות ועשׂה הכהן את־מנחתו ואת־נסכו׃ 
 (18)
וגלח הנזיר פתח אהל מועד את־ראשׁ נזרו ולקח את־שׂער ראשׁ נזרו ונתן על־האשׁ אשׁר־תחת זבח השׁלמים׃ 
 (19)
ולקח הכהן את־הזרע בשׁלה מן־האיל וחלת מצה אחת מן־הסל ורקיק מצה אחד ונתן על־כפי הנזיר אחר התגלחו את־נזרו׃ 
 (20)
והניף אותם הכהן תנופה לפני קדשׁ הוא לכהן על חזה התנופה ועל שׁוק התרומה ואחר ישׁתה הנזיר יין׃ 
 (21)
זאת תורת הנזיר אשׁר ידר קרבנו ליהוה על־נזרו מלבד אשׁר־תשׂיג ידו כפי נדרו אשׁר ידר כן יעשׂה על תורת נזרו׃ 
 (22)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (23)
דבר אל־אהרן ואל־בניו לאמר כה תברכו את־בני ישׂראל אמור להם׃ 
 (24)
יברכך וישׁמרך׃ 
 (25)
יאר פניו אליך ויחנך׃ 
 (26)
ישׂא פניו אליך וישׂם לך שׁלום׃ 
 (27)
ושׂמו את־שׁמי על־בני ישׂראל ואני אברכם׃ 

 (7:1)ויהי ביום כלות משׁה להקים את־המשׁכן וימשׁח אתו ויקדשׁ אתו ואת־כל־כליו ואת־המזבח ואת־כל־כליו וימשׁחם ויקדשׁ אתם׃ 
 (2)
ויקריבו נשׂיאי ישׂראל ראשׁי בית אבתם הם נשׂיאי המטת הם העמדים על־הפקדים׃ 
 (3)
ויביאו את־קרבנם לפני שׁשׁ־עגלת צב ושׁני עשׂר בקר עגלה על־שׁני הנשׂאים ושׁור לאחד ויקריבו אותם לפני המשׁכן׃ 
 (4)
ויאמר אל־משׁה לאמר׃ 
 (5)
קח מאתם והיו לעבד את־עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל־הלוים אישׁ כפי עבדתו׃ 
 (6)
ויקח משׁה את־העגלת ואת־הבקר ויתן אותם אל־הלוים׃ 
 (7)
את שׁתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשׁון כפי עבדתם׃ 
 (8)
ואת ארבע העגלת ואת שׁמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן־אהרן הכהן׃ 
 (9)
ולבני קהת לא נתן כי־עבדת הקדשׁ עלהם בכתף ישׂאו׃ 
 (10)
ויקריבו הנשׂאים את חנכת המזבח ביום המשׁח אתו ויקריבו הנשׂיאם את־קרבנם לפני המזבח׃ 
 (11)
ויאמר אל־משׁה נשׂיא אחד ליום נשׂיא אחד ליום יקריבו את־קרבנם לחנכת המזבח׃ 
 (12)
ויהי המקריב ביום הראשׁון את־קרבנו נחשׁון בן־עמינדב למטה יהודה׃ 
 (13)
וקרבנו קערת־כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 
 (14)
כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 
 (15)
פר אחד בן־בקר איל אחד כבשׂ־אחד בן־שׁנתו לעלה׃ 
 (16)
שׂעיר־עזים אחד לחטאת׃ 
 (17)
ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתודים חמשׁה כבשׂים בני־שׁנה חמשׁה זה קרבן נחשׁון בן־עמינדב׃ 
 (18)
ביום השׁני הקריב נתנאל בן־צוער נשׂיא ישׂשכר׃ 
 (19)
הקרב את־קרבנו קערת־כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 
 (20)
כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 
 (21)
פר אחד בן־בקר איל אחד כבשׂ־אחד בן־שׁנתו לעלה׃ 
 (22)
שׂעיר־עזים אחד לחטאת׃ 
 (23)
ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני־שׁנה חמשׁה זה קרבן נתנאל בן־צוער׃ 
 (24)
ביום השׁלישׁי נשׂיא לבני זבולן אליאב בן־חלן׃ 
 (25)
קרבנו קערת־כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 
 (26)
כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 
 (27)
פר אחד בן־בקר איל אחד כבשׂ־אחד בן־שׁנתו לעלה׃ 
 (28)
שׂעיר־עזים אחד לחטאת׃ 
 (29)
ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני־שׁנה חמשׁה זה קרבן אליאב בן־חלן׃ 
 (30)
ביום הרביעי נשׂיא לבני ראובן אליצור בן־שׁדיאור׃ 
 (31)
קרבנו קערת־כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 
 (32)
כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 
 (33)
פר אחד בן־בקר איל אחד כבשׂ־אחד בן־שׁנתו לעלה׃ 
 (34)
שׂעיר־עזים אחד לחטאת׃ 
 (35)
ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני־שׁנה חמשׁה זה קרבן אליצור בן־שׁדיאור׃ 
 (36)
ביום החמישׁי נשׂיא לבני שׁמעון שׁלמיאל בן־צורישׁדי׃ 
 (37)
קרבנו קערת־כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 
 (38)
כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 
 (39)
פר אחד בן־בקר איל אחד כבשׂ־אחד בן־שׁנתו לעלה׃ 
 (40)
שׂעיר־עזים אחד לחטאת׃ 
 (41)
ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני־שׁנה חמשׁה זה קרבן שׁלמיאל בן־צורישׁדי׃ 
 (42)
ביום השׁשׁי נשׂיא לבני גד אליסף בן־דעואל׃ 
 (43)
קרבנו קערת־כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 
 (44)
כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 
 (45)
פר אחד בן־בקר איל אחד כבשׂ־אחד בן־שׁנתו לעלה׃ 
 (46)
שׂעיר־עזים אחד לחטאת׃ 
 (47)
ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני־שׁנה חמשׁה זה קרבן אליסף בן־דעואל׃ 
 (48)
ביום השׁביעי נשׂיא לבני אפרים אלישׁמע בן־עמיהוד׃ 
 (49)
קרבנו קערת־כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 
 (50)
כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 
 (51)
פר אחד בן־בקר איל אחד כבשׂ־אחד בן־שׁנתו לעלה׃ 
 (52)
שׂעיר־עזים אחד לחטאת׃ 
 (53)
ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני־שׁנה חמשׁה זה קרבן אלישׁמע בן־עמיהוד׃ 
 (54)
ביום השׁמיני נשׂיא לבני מנשׁה גמליאל בן־פדה־צור׃ 
 (55)
קרבנו קערת־כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 
 (56)
כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 
 (57)
פר אחד בן־בקר איל אחד כבשׂ־אחד בן־שׁנתו לעלה׃ 
 (58)
שׂעיר־עזים אחד לחטאת׃ 
 (59)
ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני־שׁנה חמשׁה זה קרבן גמליאל בן־פדהצור׃ 
 (60)
ביום התשׁיעי נשׂיא לבני בנימן אבידן בן־גדעני׃ 
 (61)
קרבנו קערת־כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 
 (62)
כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 
 (63)
פר אחד בן־בקר איל אחד כבשׂ־אחד בן־שׁנתו לעלה׃ 
 (64)
שׂעיר־עזים אחד לחטאת׃ 
 (65)
ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני־שׁנה חמשׁה זה קרבן אבידן בן־גדעני׃ 
 (66)
ביום העשׂירי נשׂיא לבני דן אחיעזר בן־עמישׁדי׃ 
 (67)
קרבנו קערת־כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 
 (68)
כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 
 (69)
פר אחד בן־בקר איל אחד כבשׂ־אחד בן־שׁנתו לעלה׃ 
 (70)
שׂעיר־עזים אחד לחטאת׃ 
 (71)
ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני־שׁנה חמשׁה זה קרבן אחיעזר בן־עמישׁדי׃ 
 (72)
ביום עשׁתי עשׂר יום נשׂיא לבני אשׁר פגעיאל בן־עכרן׃ 
 (73)
קרבנו קערת־כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 
 (74)
כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 
 (75)
פר אחד בן־בקר איל אחד כבשׂ־אחד בן־שׁנתו לעלה׃ 
 (76)
שׂעיר־עזים אחד לחטאת׃ 
 (77)
ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני־שׁנה חמשׁה זה קרבן פגעיאל בן־עכרן׃ 
 (78)
ביום שׁנים עשׂר יום נשׂיא לבני נפתלי אחירע בן־עינן׃ 
 (79)
קרבנו קערת־כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 
 (80)
כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 
 (81)
פר אחד בן־בקר איל אחד כבשׂ־אחד בן־שׁנתו לעלה׃ 
 (82)
שׂעיר־עזים אחד לחטאת׃ 
 (83)
ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני־שׁנה חמשׁה זה קרבן אחירע בן־עינן׃ 
 (84)
זאת חנכת המזבח ביום המשׁח אתו מאת נשׂיאי ישׂראל קערת כסף שׁתים עשׂרה מזרקי־כסף שׁנים עשׂר כפות זהב שׁתים עשׂרה׃ 
 (85)
שׁלשׁים ומאה הקערה האחת כסף ושׁבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע־מאות בשׁקל הקדשׁ׃ 
 (86)
כפות זהב שׁתים־עשׂרה מלאת קטרת עשׂרה עשׂרה הכף בשׁקל הקדשׁ כל־זהב הכפות עשׂרים ומאה׃ 
 (87)
כל־הבקר לעלה שׁנים עשׂר פרים אילם שׁנים־עשׂר כבשׂים בני־שׁנה שׁנים עשׂר ומנחתם ושׂעירי עזים שׁנים עשׂר לחטאת׃ 
 (88)
וכל בקר זבח השׁלמים עשׂרים וארבעה פרים אילם שׁשׁים עתדים שׁשׁים כבשׂים בני־שׁנה שׁשׁים זאת חנכת המזבח אחרי המשׁח אתו׃ 
 (89)
ובבא משׁה אל־אהל מועד לדבר אתו וישׁמע את־הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשׁר על־ארן העדת מבין שׁני הכרבים וידבר אליו׃ 

 (8:1)וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (2)
דבר אל־אהרן ואמרת אליו בהעלתך את־הנרת אל־מול פני המנורה יאירו שׁבעת הנרות׃ 
 (3)
ויעשׂ כן אהרן אל־מול פני המנורה העלה נרתיה כאשׁר צוה את־משׁה׃ 
 (4)
וזה מעשׂה המנרה מקשׁה זהב עד־ירכה עד־פרחה מקשׁה הוא כמראה אשׁר הראה את־משׁה כן עשׂה את־המנרה׃ 
 (5)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (6)
קח את־הלוים מתוך בני ישׂראל וטהרת אתם׃ 
 (7)
וכה־תעשׂה להם לטהרם הזה עליהם מי חטאת והעבירו תער על־כל־בשׂרם וכבסו בגדיהם והטהרו׃ 
 (8)
ולקחו פר בן־בקר ומנחתו סלת בלולה בשׁמן ופר־שׁני בן־בקר תקח לחטאת׃ 
 (9)
והקרבת את־הלוים לפני אהל מועד והקהלת את־כל־עדת בני ישׂראל׃ 
 (10)
והקרבת את־הלוים לפני וסמכו בני־ישׂראל את־ידיהם על־הלוים׃ 
 (11)
והניף אהרן את־הלוים תנופה לפני מאת בני ישׂראל והיו לעבד את־עבדת  
 (12)
והלוים יסמכו את־ידיהם על ראשׁ הפרים ועשׂה את־האחד חטאת ואת־האחד עלה ליהוה לכפר על־הלוים׃ 
 (13)
והעמדת את־הלוים לפני אהרן ולפני בניו והנפת אתם תנופה ליהוה׃ 
 (14)
והבדלת את־הלוים מתוך בני ישׂראל והיו לי הלוים׃ 
 (15)
ואחרי־כן יבאו הלוים לעבד את־אהל מועד וטהרת אתם והנפת אתם תנופה׃ 
 (16)
כי נתנים נתנים המה לי מתוך בני ישׂראל תחת פטרת כל־רחם בכור כל מבני ישׂראל לקחתי אתם לי׃ 
 (17)
כי לי כל־בכור בבני ישׂראל באדם ובבהמה ביום הכתי כל־בכור בארץ מצרים הקדשׁתי אתם לי׃ 
 (18)
ואקח את־הלוים תחת כל־בכור בבני ישׂראל׃ 
 (19)
ואתנה את־הלוים נתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישׂראל לעבד את־עבדת בני־ישׂראל באהל מועד ולכפר על־בני ישׂראל ולא יהיה בבני ישׂראל נגף בגשׁת בני־ישׂראל אל־הקדשׁ׃ 
 (20)
ויעשׂ משׁה ואהרן וכל־עדת בני־ישׂראל ללוים ככל אשׁר־צוה את־משׁה ללוים כן־עשׂו להם בני ישׂראל׃ 
 (21)
ויתחטאו הלוים ויכבסו בגדיהם וינף אהרן אתם תנופה לפני ויכפר עליהם אהרן לטהרם׃ 
 (22)
ואחרי־כן באו הלוים לעבד את־עבדתם באהל מועד לפני אהרן ולפני בניו כאשׁר צוה את־משׁה על־הלוים כן עשׂו להם׃ 
 (23)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (24)
זאת אשׁר ללוים מבן חמשׁ ועשׂרים שׁנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבדת אהל מועד׃ 
 (25)
ומבן חמשׁים שׁנה ישׁוב מצבא העבדה ולא יעבד עוד׃ 
 (26)
ושׁרת את־אחיו באהל מועד לשׁמר משׁמרת ועבדה לא יעבד ככה תעשׂה ללוים במשׁמרתם׃ 

 (9:1)וידבר אל־משׁה במדבר־סיני בשׁנה השׁנית לצאתם מארץ מצרים בחדשׁ הראשׁון לאמר׃ 
 (2)
ויעשׂו בני־ישׂראל את־הפסח במועדו׃ 
 (3)
בארבעה עשׂר־יום בחדשׁ הזה בין הערבים תעשׂו אתו במעדו ככל־חקתיו וככל־משׁפטיו תעשׂו אתו׃ 
 (4)
וידבר משׁה אל־בני ישׂראל לעשׂת הפסח׃ 
 (5)
ויעשׂו את־הפסח בראשׁון בארבעה עשׂר יום לחדשׁ בין הערבים במדבר סיני ככל אשׁר צוה את־משׁה כן עשׂו בני ישׂראל׃ 
 (6)
ויהי אנשׁים אשׁר היו טמאים לנפשׁ אדם ולא־יכלו לעשׂת־הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משׁה ולפני אהרן ביום ההוא׃ 
 (7)
ויאמרו האנשׁים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפשׁ אדם למה נגרע לבלתי הקריב את־קרבן במעדו בתוך בני ישׂראל׃ 
 (8)
ויאמר אלהם משׁה עמדו ואשׁמעה מה־יצוה לכם׃ 
 (9)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (10)
דבר אל־בני ישׂראל לאמר אישׁ אישׁ כי־יהיה־טמא לנפשׁ או בדרך רחקה לכם או לדרתיכם ועשׂה פסח ליהוה׃ 
 (11)
בחדשׁ השׁני בארבעה עשׂר יום בין הערבים יעשׂו אתו על־מצות ומררים יאכלהו׃ 
 (12)
לא־ישׁאירו ממנו עד־בקר ועצם לא ישׁברו־בו ככל־חקת הפסח יעשׂו אתו׃ 
 (13)
והאישׁ אשׁר־הוא טהור ובדרך לא־היה וחדל לעשׂות הפסח ונכרתה הנפשׁ ההוא מעמיה כי קרבן לא הקריב במעדו חטאו ישׂא האישׁ ההוא׃ 
 (14)
וכי־יגור אתכם גר ועשׂה פסח ליהוה כחקת הפסח וכמשׁפטו כן יעשׂה חקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ׃ 
 (15)
וביום הקים את־המשׁכן כסה הענן את־המשׁכן לאהל העדת ובערב יהיה על־המשׁכן כמראה־אשׁ עד־בקר׃ 
 (16)
כן יהיה תמיד הענן יכסנו ומראה־אשׁ לילה׃ 
 (17)
ולפי העלות הענן מעל האהל ואחרי־כן יסעו בני ישׂראל ובמקום אשׁר ישׁכן־שׁם הענן שׁם יחנו בני ישׂראל׃ 
 (18)
על־פי יסעו בני ישׂראל ועל־פי יחנו כל־ימי אשׁר ישׁכן הענן על־המשׁכן יחנו׃ 
 (19)
ובהאריך הענן על־המשׁכן ימים רבים ושׁמרו בני־ישׂראל את־משׁמרת ולא יסעו׃ 
 (20)
וישׁ אשׁר יהיה הענן ימים מספר על־המשׁכן על־פי יחנו ועל־פי יסעו׃ 
 (21)
וישׁ אשׁר־יהיה הענן מערב עד־בקר ונעלה הענן בבקר ונסעו או יומם ולילה ונעלה הענן ונסעו׃ 
 (22)
או־ימים או־חדשׁ או־ימים בהאריך הענן על־המשׁכן לשׁכן עליו יחנו בני־ישׂראל ולא יסעו ובהעלתו יסעו׃ 
 (23)
על־פי יחנו ועל־פי יסעו את־משׁמרת שׁמרו על־פי ביד־משׁה׃

 (10:1) וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (2)
עשׂה לך שׁתי חצוצרת כסף מקשׁה תעשׂה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את־המחנות׃ 
 (3)
ותקעו בהן ונועדו אליך כל־העדה אל־פתח אהל מועד׃ 
 (4)
ואם־באחת יתקעו ונועדו אליך הנשׂיאים ראשׁי אלפי ישׂראל׃ 
 (5)
ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה׃ 
 (6)
ותקעתם תרועה שׁנית ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם׃ 
 (7)
ובהקהיל את־הקהל תתקעו ולא תריעו׃ 
 (8)
ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם׃ 
 (9)
וכי־תבאו מלחמה בארצכם על־הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרת ונזכרתם לפני אלהיכם ונושׁעתם מאיביכם׃ 
 (10)
וביום שׂמחתכם ובמועדיכם ובראשׁי חדשׁכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שׁלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני אלהיכם׃ 
 (11)
ויהי בשׁנה השׁנית בחדשׁ השׁני בעשׂרים בחדשׁ נעלה הענן מעל משׁכן העדת׃ 
 (12)
ויסעו בני־ישׂראל למסעיהם ממדבר סיני וישׁכן הענן במדבר פארן׃ 
 (13)
ויסעו בראשׁנה על־פי ביד־משׁה׃ 
 (14)
ויסע דגל מחנה בני־יהודה בראשׁנה לצבאתם ועל־צבאו נחשׁון בן־עמינדב׃ 
 (15)
ועל־צבא מטה בני ישׂשכר נתנאל בן־צוער׃ 
 (16)
ועל־צבא מטה בני זבולן אליאב בן־חלן׃ 
 (17)
והורד המשׁכן ונסעו בני־גרשׁון ובני מררי נשׂאי המשׁכן׃ 
 (18)
ונסע דגל מחנה ראובן לצבאתם ועל־צבאו אליצור בן־שׁדיאור׃ 
 (19)
ועל־צבא מטה בני שׁמעון שׁלמיאל בן־צורי שׁדי׃ 
 (20)
ועל־צבא מטה בני־גד אליסף בן־דעואל׃ 
 (21)
ונסעו הקהתים נשׂאי המקדשׁ והקימו את־המשׁכן עד־באם׃ 
 (22)
ונסע דגל מחנה בני־אפרים לצבאתם ועל־צבאו אלישׁמע בן־עמיהוד׃ 
 (23)
ועל־צבא מטה בני מנשׁה גמליאל בן־פדהצור׃ 
 (24)
ועל־צבא מטה בני בנימן אבידן בן־גדעוני׃ 
 (25)
ונסע דגל מחנה בני־דן מאסף לכל־המחנת לצבאתם ועל־צבאו אחיעזר בן־עמישׁדי׃ 
 (26)
ועל־צבא מטה בני אשׁר פגעיאל בן־עכרן׃ 
 (27)
ועל־צבא מטה בני נפתלי אחירע בן־עינן׃ 
 (28)
אלה מסעי בני־ישׂראל לצבאתם ויסעו׃ 
 (29)
ויאמר משׁה לחבב בן־רעואל המדיני חתן משׁה נסעים אנחנו אל־המקום אשׁר אמר אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי־ דבר־טוב על־ישׂראל׃ 
 (30)
ויאמר אליו לא אלך כי אם־אל־ארצי ואל־מולדתי אלך׃ 
 (31)
ויאמר אל־נא תעזב אתנו כי על־כן ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינים׃ 
 (32)
והיה כי־תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשׁר ייטיב עמנו והטבנו לך׃ 
 (33)
ויסעו מהר דרך שׁלשׁת ימים וארון ברית־ נסע לפניהם דרך שׁלשׁת ימים לתור להם מנוחה׃ 
 (34)
וענן עליהם יומם בנסעם מן־המחנה׃ 
 (35)
ויהי בנסע הארן ויאמר משׁה קומה ויפצו איביך וינסו משׂנאיך מפניך׃ 
 (36)
ובנחה יאמר שׁובה רבבות אלפי ישׂראל׃ 

 (11:1)ויהי העם כמתאננים רע באזני וישׁמע ויחר אפו ותבער־בם אשׁ ותאכל בקצה המחנה׃ 
 (2)
ויצעק העם אל־משׁה ויתפלל משׁה אל־ ותשׁקע האשׁ׃ 
 (3)
ויקרא שׁם־המקום ההוא תבערה כי־בערה בם אשׁ  
 (4)
והאספסף אשׁר בקרבו התאוו תאוה וישׁבו ויבכו גם בני ישׂראל ויאמרו מי יאכלנו בשׂר׃ 
 (5)
זכרנו את־הדגה אשׁר־נאכל במצרים חנם את הקשׁאים ואת האבטחים ואת־החציר ואת־הבצלים ואת־השׁומים׃ 
 (6)
ועתה נפשׁנו יבשׁה אין כל בלתי אל־המן עינינו׃ 
 (7)
והמן כזרע־גד הוא ועינו כעין הבדלח׃ 
 (8)
שׁטו העם ולקטו וטחנו ברחים או דכו במדכה ובשׁלו בפרור ועשׂו אתו עגות והיה טעמו כטעם לשׁד השׁמן׃ 
 (9)
וברדת הטל על־המחנה לילה ירד המן עליו׃ 
 (10)
וישׁמע משׁה את־העם בכה למשׁפחתיו אישׁ לפתח אהלו ויחר־אף מאד ובעיני משׁה רע׃ 
 (11)
ויאמר משׁה אל־ למה הרעת לעבדך ולמה לא־מצתי חן בעיניך לשׂום את־משׂא כל־העם הזה עלי׃ 
 (12)
האנכי הריתי את כל־העם הזה אם־אנכי ילדתיהו כי־תאמר אלי שׂאהו בחיקך כאשׁר ישׂא האמן את־הינק על האדמה אשׁר נשׁבעת לאבתיו׃ 
 (13)
מאין לי בשׂר לתת לכל־העם הזה כי־יבכו עלי לאמר תנה־לנו בשׂר ונאכלה׃ 
 (14)
לא־אוכל אנכי לבדי לשׂאת את־כל־העם הזה כי כבד ממני׃ 
 (15)
ואם־ככה את־עשׂה לי הרגני נא הרג אם־מצאתי חן בעיניך ואל־אראה ברעתי׃ 
 (16)
ויאמר אל־משׁה אספה־לי שׁבעים אישׁ מזקני ישׂראל אשׁר ידעת כי־הם זקני העם ושׁטריו ולקחת אתם אל־אהל מועד והתיצבו שׁם עמך׃ 
 (17)
וירדתי ודברתי עמך שׁם ואצלתי מן־הרוח אשׁר עליך ושׂמתי עליהם ונשׂאו אתך במשׂא העם ולא־תשׂא אתה לבדך׃ 
 (18)
ואל־העם תאמר התקדשׁו למחר ואכלתם בשׂר כי בכיתם באזני לאמר מי יאכלנו בשׂר כי־טוב לנו במצרים ונתן לכם בשׂר ואכלתם׃ 
 (19)
לא יום אחד תאכלון ולא יומים ולא חמשׁה ימים ולא עשׂרה ימים ולא עשׂרים יום׃ 
 (20)
עד חדשׁ ימים עד אשׁר־יצא מאפכם והיה לכם לזרא יען כי־מאסתם את־ אשׁר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו ממצרים׃ 
 (21)
ויאמר משׁה שׁשׁ־מאות אלף רגלי העם אשׁר אנכי בקרבו ואתה אמרת בשׂר אתן להם ואכלו חדשׁ ימים׃ 
 (22)
הצאן ובקר ישׁחט להם ומצא להם אם את־כל־דגי הים יאסף להם ומצא להם׃ 
 (23)
ויאמר אל־משׁה היד תקצר עתה תראה היקרך דברי אם־לא׃ 
 (24)
ויצא משׁה וידבר אל־העם את דברי ויאסף שׁבעים אישׁ מזקני העם ויעמד אתם סביבת האהל׃ 
 (25)
וירד בענן וידבר אליו ויאצל מן־הרוח אשׁר עליו ויתן על־שׁבעים אישׁ הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו׃ 
 (26)
וישׁארו שׁני־אנשׁים במחנה שׁם האחד אלדד ושׁם השׁני מידד ותנח עלהם הרוח והמה בכתבים ולא יצאו האהלה ויתנבאו במחנה׃ 
 (27)
וירץ הנער ויגד למשׁה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה׃ 
 (28)
ויען יהושׁע בן־נון משׁרת משׁה מבחריו ויאמר אדני משׁה כלאם׃ 
 (29)
ויאמר לו משׁה המקנא אתה לי ומי יתן כל־עם נביאים כי־יתן את־רוחו עליהם׃ 
 (30)
ויאסף משׁה אל־המחנה הוא וזקני ישׂראל׃ 
 (31)
ורוח נסע מאת ויגז שׂלוים מן־הים ויטשׁ על־המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המחנה וכאמתים על־פני הארץ׃ 
 (32)
ויקם העם כל־היום ההוא וכל־הלילה וכל יום המחרת ויאספו את־השׂלו הממעיט אסף עשׂרה חמרים וישׁטחו להם שׁטוח סביבות המחנה׃ 
 (33)
הבשׂר עודנו בין שׁניהם טרם יכרת ואף חרה בעם ויך בעם מכה רבה מאד׃ 
 (34)
ויקרא את־שׁם־המקום ההוא קברות התאוה כי־שׁם קברו את־העם המתאוים׃ 
 (35)
מקברות התאוה נסעו העם חצרות ויהיו בחצרות׃ 

 (12:1)ותדבר מרים ואהרן במשׁה על־אדות האשׁה הכשׁית אשׁר לקח כי־אשׁה כשׁית לקח׃ 
 (2)
ויאמרו הרק אך־במשׁה דבר הלא גם־בנו דבר וישׁמע  
 (3)
והאישׁ משׁה ענו מאד מכל האדם אשׁר על־פני האדמה׃ 
 (4)
ויאמר פתאם אל־משׁה ואל־אהרן ואל־מרים צאו שׁלשׁתכם אל־אהל מועד ויצאו שׁלשׁתם׃ 
 (5)
וירד בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שׁניהם׃ 
 (6)
ויאמר שׁמעו־נא דברי אם־יהיה נביאכם במראה אליו אתודע בחלום אדבר־בו׃ 
 (7)
לא־כן עבדי משׁה בכל־ביתי נאמן הוא׃ 
 (8)
פה אל־פה אדבר־בו ומראה ולא בחידת ותמנת יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשׁה׃ 
 (9)
ויחר אף בם וילך׃ 
 (10)
והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשׁלג ויפן אהרן אל־מרים והנה מצרעת׃ 
 (11)
ויאמר אהרן אל־משׁה בי אדני אל־נא תשׁת עלינו חטאת אשׁר נואלנו ואשׁר חטאנו׃ 
 (12)
אל־נא תהי כמת אשׁר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשׂרו׃ 
 (13)
ויצעק משׁה אל־ לאמר אל נא רפא נא לה׃ 
 (14)
ויאמר אל־משׁה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שׁבעת ימים תסגר שׁבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף׃ 
 (15)
ותסגר מרים מחוץ למחנה שׁבעת ימים והעם לא נסע עד־האסף מרים׃ 
 (16)
ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן׃ 

 (13:1)וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (2)
שׁלח־לך אנשׁים ויתרו את־ארץ כנען אשׁר־אני נתן לבני ישׂראל אישׁ אחד אישׁ אחד למטה אבתיו תשׁלחו כל נשׂיא בהם׃ 
 (3)
וישׁלח אתם משׁה ממדבר פארן על־פי כלם אנשׁים ראשׁי בני־ישׂראל המה׃ 
 (4)
ואלה שׁמותם למטה ראובן שׁמוע בן־זכור׃ 
 (5)
למטה שׁמעון שׁפט בן־חורי׃ 
 (6)
למטה יהודה כלב בן־יפנה׃ 
 (7)
למטה ישׂשכר יגאל בן־יוסף׃ 
 (8)
למטה אפרים הושׁע בן־נון׃ 
 (9)
למטה בנימן פלטי בן־רפוא׃ 
 (10)
למטה זבולן גדיאל בן־סודי׃ 
 (11)
למטה יוסף למטה מנשׁה גדי בן־סוסי׃ 
 (12)
למטה דן עמיאל בן־גמלי׃ 
 (13)
למטה אשׁר סתור בן־מיכאל׃ 
 (14)
למטה נפתלי נחבי בן־ופסי׃ 
 (15)
למטה גד גאואל בן־מכי׃ 
 (16)
אלה שׁמות האנשׁים אשׁר־שׁלח משׁה לתור את־הארץ ויקרא משׁה להושׁע בן־נון יהושׁע׃ 
 (17)
וישׁלח אתם משׁה לתור את־ארץ כנען ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את־ההר׃ 
 (18)
וראיתם את־הארץ מה־הוא ואת־העם הישׁב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם־רב׃ 
 (19)
ומה הארץ אשׁר־הוא ישׁב בה הטובה הוא אם־רעה ומה הערים אשׁר־הוא יושׁב בהנה הבמחנים אם במבצרים׃ 
 (20)
ומה הארץ השׁמנה הוא אם־רזה הישׁ־בה עץ אם־אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי בכורי ענבים׃ 
 (21)
ויעלו ויתרו את־הארץ ממדבר־צן עד־רחב לבא חמת׃ 
 (22)
ויעלו בנגב ויבא עד־חברון ושׁם אחימן שׁשׁי ותלמי ילידי הענק וחברון שׁבע שׁנים נבנתה לפני צען מצרים׃ 
 (23)
ויבאו עד־נחל אשׁכל ויכרתו משׁם זמורה ואשׁכול ענבים אחד וישׂאהו במוט בשׁנים ומן־הרמנים ומן־התאנים׃ 
 (24)
למקום ההוא קרא נחל אשׁכול על אדות האשׁכול אשׁר־כרתו משׁם בני ישׂראל׃ 
 (25)
וישׁבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום׃ 
 (26)
וילכו ויבאו אל־משׁה ואל־אהרן ואל־כל־עדת בני־ישׂראל אל־מדבר פארן קדשׁה וישׁיבו אתם דבר ואת־כל־העדה ויראום את־פרי הארץ׃ 
 (27)
ויספרו־לו ויאמרו באנו אל־הארץ אשׁר שׁלחתנו וגם זבת חלב ודבשׁ הוא וזה־פריה׃ 
 (28)
אפס כי־עז העם הישׁב בארץ והערים בצרות גדלת מאד וגם־ילדי הענק ראינו שׁם׃ 
 (29)
עמלק יושׁב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמרי יושׁב בהר והכנעני יושׁב על־הים ועל יד הירדן׃ 
 (30)
ויהס כלב את־העם אל־משׁה ויאמר עלה נעלה וירשׁנו אתה כי־יכול נוכל לה׃ 
 (31)
והאנשׁים אשׁר־עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל־העם כי־חזק הוא ממנו׃ 
 (32)
ויציאו דבת הארץ אשׁר תרו אתה אל־בני ישׂראל לאמר הארץ אשׁר עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת יושׁביה הוא וכל־העם אשׁר־ראינו בתוכה אנשׁי מדות׃ 
 (33)
ושׁם ראינו את־הנפילים בני ענק מן־הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם׃ 

 (14:1)ותשׂא כל־העדה ויתנו את־קולם ויבכו העם בלילה ההוא׃ 
 (2)
וילנו על־משׁה ועל־אהרן כל בני ישׂראל ויאמרו אלהם כל־העדה לו־מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו־מתנו׃ 
 (3)
ולמה מביא אתנו אל־הארץ הזאת לנפל בחרב נשׁינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שׁוב מצרימה׃ 
 (4)
ויאמרו אישׁ אל־אחיו נתנה ראשׁ ונשׁובה מצרימה׃ 
 (5)
ויפל משׁה ואהרן על־פניהם לפני כל־קהל עדת בני ישׂראל׃ 
 (6)
ויהושׁע בן־נון וכלב בן־יפנה מן־התרים את־הארץ קרעו בגדיהם׃ 
 (7)
ויאמרו אל־כל־עדת בני־ישׂראל לאמר הארץ אשׁר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ מאד מאד׃ 
 (8)
אם־חפץ בנו והביא אתנו אל־הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשׁר־הוא זבת חלב ודבשׁ׃ 
 (9)
אך ביהוה אל־תמרדו ואתם אל־תיראו את־עם הארץ כי לחמנו הם סר צלם מעליהם ויהוה אתנו אל־תיראם׃ 
 (10)
ויאמרו כל־העדה לרגום אתם באבנים וכבוד נראה באהל מועד אל־כל־בני ישׂראל׃ 
 (11)
ויאמר אל־משׁה עד־אנה ינאצני העם הזה ועד־אנה לא־יאמינו בי בכל האתות אשׁר עשׂיתי בקרבו׃ 
 (12)
אכנו בדבר ואורשׁנו ואעשׂה אתך לגוי־גדול ועצום ממנו׃ 
 (13)
ויאמר משׁה אל־ ושׁמעו מצרים כי־העלית בכחך את־העם הזה מקרבו׃ 
 (14)
ואמרו אל־יושׁב הארץ הזאת שׁמעו כי־אתה בקרב העם הזה אשׁר־עין בעין נראה אתה ועננך עמד עלהם ובעמד ענן אתה הלך לפניהם יומם ובעמוד אשׁ לילה׃ 
 (15)
והמתה את־העם הזה כאישׁ אחד ואמרו הגוים אשׁר־שׁמעו את־שׁמעך לאמר׃ 
 (16)
מבלתי יכלת להביא את־העם הזה אל־הארץ אשׁר־נשׁבע להם וישׁחטם במדבר׃ 
 (17)
ועתה יגדל־נא כח אדני כאשׁר דברת לאמר׃ 
 (18)
ארך אפים ורב־חסד נשׂא עון ופשׁע ונקה לא ינקה פקד עון אבות על־בנים על־שׁלשׁים ועל־רבעים׃ 
 (19)
סלח־נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשׁר נשׂאתה לעם הזה ממצרים ועד־הנה׃ 
 (20)
ויאמר סלחתי כדברך׃ 
 (21)
ואולם חי־אני וימלא כבוד־ את־כל־הארץ׃ 
 (22)
כי כל־האנשׁים הראים את־כבדי ואת־אתתי אשׁר־עשׂיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשׂר פעמים ולא שׁמעו בקולי׃ 
 (23)
אם־יראו את־הארץ אשׁר נשׁבעתי לאבתם וכל־מנאצי לא יראוה׃ 
 (24)
ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאתיו אל־הארץ אשׁר־בא שׁמה וזרעו יורשׁנה׃ 
 (25)
והעמלקי והכנעני יושׁב בעמק מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים־סוף׃ 
 (26)
וידבר אל־משׁה ואל־אהרן לאמר׃ 
 (27)
עד־מתי לעדה הרעה הזאת אשׁר המה מלינים עלי את־תלנות בני ישׂראל אשׁר המה מלינים עלי שׁמעתי׃ 
 (28)
אמר אלהם חי־אני נאם־ אם־לא כאשׁר דברתם באזני כן אעשׂה לכם׃ 
 (29)
במדבר הזה יפלו פגריכם וכל־פקדיכם לכל־מספרכם מבן עשׂרים שׁנה ומעלה אשׁר הלינתם עלי׃ 
 (30)
אם־אתם תבאו אל־הארץ אשׁר נשׂאתי את־ידי לשׁכן אתכם בה כי אם־כלב בן־יפנה ויהושׁע בן־נון׃ 
 (31)
וטפכם אשׁר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את־הארץ אשׁר מאסתם בה׃ 
 (32)
ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה׃ 
 (33)
ובניכם יהיו רעים במדבר ארבעים שׁנה ונשׂאו את־זנותיכם עד־תם פגריכם במדבר׃ 
 (34)
במספר הימים אשׁר־תרתם את־הארץ ארבעים יום יום לשׁנה יום לשׁנה תשׂאו את־עונתיכם ארבעים שׁנה וידעתם את־תנואתי׃ 
 (35)
אני דברתי אם־לא זאת אעשׂה לכל־העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר הזה יתמו ושׁם ימתו׃ 
 (36)
והאנשׁים אשׁר־שׁלח משׁה לתור את־הארץ וישׁבו וילונו עליו את־כל־העדה להוציא דבה על־הארץ׃ 
 (37)
וימתו האנשׁים מוצאי דבת־הארץ רעה במגפה לפני  
 (38)
ויהושׁע בן־נון וכלב בן־יפנה חיו מן־האנשׁים ההם ההלכים לתור את־הארץ׃ 
 (39)
וידבר משׁה את־הדברים האלה אל־כל־בני ישׂראל ויתאבלו העם מאד׃ 
 (40)
וישׁכמו בבקר ויעלו אל־ראשׁ־ההר לאמר הננו ועלינו אל־המקום אשׁר־אמר כי חטאנו׃ 
 (41)
ויאמר משׁה למה זה אתם עברים את־פי והוא לא תצלח׃ 
 (42)
אל־תעלו כי אין בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם׃ 
 (43)
כי העמלקי והכנעני שׁם לפניכם ונפלתם בחרב כי־על־כן שׁבתם מאחרי ולא־יהיה עמכם׃ 
 (44)
ויעפלו לעלות אל־ראשׁ ההר וארון ברית־ ומשׁה לא־משׁו מקרב המחנה׃ 
 (45)
וירד העמלקי והכנעני הישׁב בהר ההוא ויכום ויכתום עד־החרמה׃ 

 (15:1)וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (2)
דבר אל־בני ישׂראל ואמרת אלהם כי תבאו אל־ארץ מושׁבתיכם אשׁר אני נתן לכם׃ 
 (3)
ועשׂיתם אשׁה ליהוה עלה או־זבח לפלא־נדר או בנדבה או במעדיכם לעשׂות ריח ניחח ליהוה מן־הבקר או מן־הצאן׃ 
 (4)
והקריב המקריב קרבנו ליהוה מנחה סלת עשׂרון בלול ברבעית ההין שׁמן׃ 
 (5)
ויין לנסך רביעית ההין תעשׂה על־העלה או לזבח לכבשׂ האחד׃ 
 (6)
או לאיל תעשׂה מנחה סלת שׁני עשׂרנים בלולה בשׁמן שׁלשׁית ההין׃ 
 (7)
ויין לנסך שׁלשׁית ההין תקריב ריח־ניחח ליהוה׃ 
 (8)
וכי־תעשׂה בן־בקר עלה או־זבח לפלא־נדר או־שׁלמים ליהוה׃ 
 (9)
והקריב על־בן־הבקר מנחה סלת שׁלשׁה עשׂרנים בלול בשׁמן חצי ההין׃ 
 (10)
ויין תקריב לנסך חצי ההין אשׁה ריח־ניחח ליהוה׃ 
 (11)
ככה יעשׂה לשׁור האחד או לאיל האחד או־לשׂה בכבשׂים או בעזים׃ 
 (12)
כמספר אשׁר תעשׂו ככה תעשׂו לאחד כמספרם׃ 
 (13)
כל־האזרח יעשׂה־ככה את־אלה להקריב אשׁה ריח־ניחח ליהוה׃ 
 (14)
וכי־יגור אתכם גר או אשׁר־בתוככם לדרתיכם ועשׂה אשׁה ריח־ניחח ליהוה כאשׁר תעשׂו כן יעשׂה׃ 
 (15)
הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר חקת עולם לדרתיכם ככם כגר יהיה לפני  
 (16)
תורה אחת ומשׁפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם׃ 
 (17)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (18)
דבר אל־בני ישׂראל ואמרת אלהם בבאכם אל־הארץ אשׁר אני מביא אתכם שׁמה׃ 
 (19)
והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ליהוה׃ 
 (20)
ראשׁית ערסתכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן כן תרימו אתה׃ 
 (21)
מראשׁית ערסתיכם תתנו ליהוה תרומה לדרתיכם׃ 
 (22)
וכי תשׁגו ולא תעשׂו את כל־המצות האלה אשׁר־דבר אל־משׁה׃ 
 (23)
את כל־אשׁר צוה אליכם ביד־משׁה מן־היום אשׁר צוה והלאה לדרתיכם׃ 
 (24)
והיה אם מעיני העדה נעשׂתה לשׁגגה ועשׂו כל־העדה פר בן־בקר אחד לעלה לריח ניחח ליהוה ומנחתו ונסכו כמשׁפט ושׂעיר־עזים אחד לחטת׃ 
 (25)
וכפר הכהן על־כל־עדת בני ישׂראל ונסלח להם כי־שׁגגה הוא והם הביאו את־קרבנם אשׁה ליהוה וחטאתם לפני על־שׁגגתם׃ 
 (26)
ונסלח לכל־עדת בני ישׂראל ולגר הגר בתוכם כי לכל־העם בשׁגגה׃ 
 (27)
ואם־נפשׁ אחת תחטא בשׁגגה והקריבה עז בת־שׁנתה לחטאת׃ 
 (28)
וכפר הכהן על־הנפשׁ השׁגגת בחטאה בשׁגגה לפני לכפר עליו ונסלח לו׃ 
 (29)
האזרח בבני ישׂראל ולגר הגר בתוכם תורה אחת יהיה לכם לעשׂה בשׁגגה׃ 
 (30)
והנפשׁ אשׁר־תעשׂה ביד רמה מן־האזרח ומן־הגר את־ הוא מגדף ונכרתה הנפשׁ ההוא מקרב עמה׃ 
 (31)
כי דבר־ בזה ואת־מצותו הפר הכרת תכרת הנפשׁ ההוא עונה בה׃ 
 (32)
ויהיו בני־ישׂראל במדבר וימצאו אישׁ מקשׁשׁ עצים ביום השׁבת׃ 
 (33)
ויקריבו אתו המצאים אתו מקשׁשׁ עצים אל־משׁה ואל־אהרן ואל כל־העדה׃ 
 (34)
ויניחו אתו במשׁמר כי לא פרשׁ מה־יעשׂה לו׃ 
 (35)
ויאמר אל־משׁה מות יומת האישׁ רגום אתו באבנים כל־העדה מחוץ למחנה׃ 
 (36)
ויציאו אתו כל־העדה אל־מחוץ למחנה וירגמו אתו באבנים וימת כאשׁר צוה את־משׁה׃ 
 (37)
ויאמר אל־משׁה לאמר׃ 
 (38)
דבר אל־בני ישׂראל ואמרת אלהם ועשׂו להם ציצת על־כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על־ציצת הכנף פתיל תכלת׃ 
 (39)
והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את־כל־מצות ועשׂיתם אתם ולא־תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשׁר־אתם זנים אחריהם׃ 
 (40)
למען תזכרו ועשׂיתם את־כל־מצותי והייתם קדשׁים לאלהיכם׃ 
 (41)
אני אלהיכם אשׁר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני אלהיכם׃ 

 (16:1)ויקח קרח בן־יצהר בן־קהת בן־לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן־פלת בני ראובן׃ 
 (2)
ויקמו לפני משׁה ואנשׁים מבני־ישׂראל חמשׁים ומאתים נשׂיאי עדה קראי מועד אנשׁי־שׁם׃ 
 (3)
ויקהלו על־משׁה ועל־אהרן ויאמרו אלהם רב־לכם כי כל־העדה כלם קדשׁים ובתוכם ומדוע תתנשׂאו על־קהל  
 (4)
וישׁמע משׁה ויפל על־פניו׃ 
 (5)
וידבר אל־קרח ואל־כל־עדתו לאמר בקר וידע את־אשׁר־לו ואת־הקדושׁ והקריב אליו ואת אשׁר יבחר־בו יקריב אליו׃ 
 (6)
זאת עשׂו קחו־לכם מחתות קרח וכל־עדתו׃ 
 (7)
ותנו בהן אשׁ ושׂימו עליהן קטרת לפני מחר והיה האישׁ אשׁר־יבחר הוא הקדושׁ רב־לכם בני לוי׃ 
 (8)
ויאמר משׁה אל־קרח שׁמעו־נא בני לוי׃ 
 (9)
המעט מכם כי־הבדיל אלהי ישׂראל אתכם מעדת ישׂראל להקריב אתכם אליו לעבד את־עבדת משׁכן ולעמד לפני העדה לשׁרתם׃ 
 (10)
ויקרב אתך ואת־כל־אחיך בני־לוי אתך ובקשׁתם גם־כהנה׃ 
 (11)
לכן אתה וכל־עדתך הנעדים על־ ואהרן מה־הוא כי תלונו עליו׃ 
 (12)
וישׁלח משׁה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה׃ 
 (13)
המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבשׁ להמיתנו במדבר כי־תשׂתרר עלינו גם־השׂתרר׃ 
 (14)
אף לא אל־ארץ זבת חלב ודבשׁ הביאתנו ותתן־לנו נחלת שׂדה וכרם העיני האנשׁים ההם תנקר לא נעלה׃ 
 (15)
ויחר למשׁה מאד ויאמר אל־ אל־תפן אל־מנחתם לא חמור אחד מהם נשׂאתי ולא הרעתי את־אחד מהם׃ 
 (16)
ויאמר משׁה אל־קרח אתה וכל־עדתך היו לפני אתה והם ואהרן מחר׃ 
 (17)
וקחו אישׁ מחתתו ונתתם עליהם קטרת והקרבתם לפני אישׁ מחתתו חמשׁים ומאתים מחתת ואתה ואהרן אישׁ מחתתו׃ 
 (18)
ויקחו אישׁ מחתתו ויתנו עליהם אשׁ וישׂימו עליהם קטרת ויעמדו פתח אהל מועד ומשׁה ואהרן׃ 
 (19)
ויקהל עליהם קרח את־כל־העדה אל־פתח אהל מועד וירא כבוד־ אל־כל־העדה׃ 
 (20)
וידבר אל־משׁה ואל־אהרן לאמר׃ 
 (21)
הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע׃ 
 (22)
ויפלו על־פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחת לכל־בשׂר האישׁ אחד יחטא ועל כל־העדה תקצף׃ 
 (23)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (24)
דבר אל־העדה לאמר העלו מסביב למשׁכן־קרח דתן ואבירם׃ 
 (25)
ויקם משׁה וילך אל־דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישׂראל׃ 
 (26)
וידבר אל־העדה לאמר סורו נא מעל אהלי האנשׁים הרשׁעים האלה ואל־תגעו בכל־אשׁר להם פן־תספו בכל־חטאתם׃ 
 (27)
ויעלו מעל משׁכן־קרח דתן ואבירם מסביב ודתן ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם ונשׁיהם ובניהם וטפם׃ 
 (28)
ויאמר משׁה בזאת תדעון כי־ שׁלחני לעשׂות את כל־המעשׂים האלה כי־לא מלבי׃ 
 (29)
אם־כמות כל־האדם ימתון אלה ופקדת כל־האדם יפקד עליהם לא שׁלחני׃ 
 (30)
ואם־בריאה יברא ופצתה האדמה את־פיה ובלעה אתם ואת־כל־אשׁר להם וירדו חיים שׁאלה וידעתם כי נאצו האנשׁים האלה את־ 
 (31)
ויהי ככלתו לדבר את כל־הדברים האלה ותבקע האדמה אשׁר תחתיהם׃ 
 (32)
ותפתח הארץ את־פיה ותבלע אתם ואת־בתיהם ואת כל־האדם אשׁר לקרח ואת כל־הרכושׁ׃ 
 (33)
וירדו הם וכל־אשׁר להם חיים שׁאלה ותכס עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל׃ 
 (34)
וכל־ישׂראל אשׁר סביבתיהם נסו לקלם כי אמרו פן־תבלענו הארץ׃ 
 (35)
ואשׁ יצאה מאת ותאכל את החמשׁים ומאתים אישׁ מקריבי הקטרת׃ 
 (36)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (37)
אמר אל־אלעזר בן־אהרן הכהן וירם את־המחתת מבין השׂרפה ואת־האשׁ זרה־הלאה כי קדשׁו׃ 
 (38)
את מחתות החטאים האלה בנפשׁתם ועשׂו אתם רקעי פחים צפוי למזבח כי־הקריבם לפני־ ויקדשׁו ויהיו לאות לבני ישׂראל׃ 
 (39)
ויקח אלעזר הכהן את מחתות הנחשׁת אשׁר הקריבו השׂרפים וירקעום צפוי למזבח׃ 
 (40)
זכרון לבני ישׂראל למען אשׁר לא־יקרב אישׁ זר אשׁר לא מזרע אהרן הוא להקטיר קטרת לפני ולא־יהיה כקרח וכעדתו כאשׁר דבר ביד־משׁה לו׃ 
 (41)
וילנו כל־עדת בני־ישׂראל ממחרת על־משׁה ועל־אהרן לאמר אתם המתם את־עם  
 (42)
ויהי בהקהל העדה על־משׁה ועל־אהרן ויפנו אל־אהל מועד והנה כסהו הענן וירא כבוד  
 (43)
ויבא משׁה ואהרן אל־פני אהל מועד׃ 
 (44)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (45)
הרמו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע ויפלו על־פניהם׃ 
 (46)
ויאמר משׁה אל־אהרן קח את־המחתה ותן־עליה אשׁ מעל המזבח ושׂים קטרת והולך מהרה אל־העדה וכפר עליהם כי־יצא הקצף מלפני החל הנגף׃ 
 (47)
ויקח אהרן כאשׁר דבר משׁה וירץ אל־תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את־הקטרת ויכפר על־העם׃ 
 (48)
ויעמד בין־המתים ובין החיים ותעצר המגפה׃ 
 (49)
ויהיו המתים במגפה ארבעה עשׂר אלף ושׁבע מאות מלבד המתים על־דבר־קרח׃ 
 (50)
וישׁב אהרן אל־משׁה אל־פתח אהל מועד והמגפה נעצרה׃ 

 (17:1) וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (2)
דבר אל־בני ישׂראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל־נשׂיאהם לבית אבתם שׁנים עשׂר מטות אישׁ את־שׁמו תכתב על־מטהו׃ 
 (3)
ואת שׁם אהרן תכתב על־מטה לוי כי מטה אחד לראשׁ בית אבותם׃ 
 (4)
והנחתם באהל מועד לפני העדות אשׁר אועד לכם שׁמה׃ 
 (5)
והיה האישׁ אשׁר אבחר־בו מטהו יפרח והשׁכתי מעלי את־תלנות בני ישׂראל אשׁר הם מלינם עליכם׃ 
 (6)
וידבר משׁה אל־בני ישׂראל ויתנו אליו כל־נשׂיאיהם מטה לנשׂיא אחד מטה לנשׂיא אחד לבית אבתם שׁנים עשׂר מטות ומטה אהרן בתוך מטותם׃ 
 (7)
וינח משׁה את־המטת לפני באהל העדת׃ 
 (8)
ויהי ממחרת ויבא משׁה אל־אהל העדות והנה פרח מטה־אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שׁקדים׃ 
 (9)
ויצא משׁה את־כל־המטת מלפני אל־כל־בני ישׂראל ויראו ויקחו אישׁ מטהו׃ 
 (10)
ויאמר אל־משׁה השׁב את־מטה אהרן לפני העדות למשׁמרת לאות לבני־מרי ותכל תלונתם מעלי ולא ימתו׃ 
 (11)
ויעשׂ משׁה כאשׁר צוה אתו כן עשׂה׃ 
 (12)
ויאמרו בני ישׂראל אל־משׁה לאמר הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו׃ 
 (13)
כל הקרב הקרב אל־משׁכן ימות האם תמנו לגוע׃ 

 (18:1)ויאמר אל־אהרן אתה ובניך ובית־אביך אתך תשׂאו את־עון המקדשׁ ואתה ובניך אתך תשׂאו את־עון כהנתכם׃ 
 (2)
וגם את־אחיך מטה לוי שׁבט אביך הקרב אתך וילוו עליך וישׁרתוך ואתה ובניך אתך לפני אהל העדת׃ 
 (3)
ושׁמרו משׁמרתך ומשׁמרת כל־האהל אך אל־כלי הקדשׁ ואל־המזבח לא יקרבו ולא־ימתו גם־הם גם־אתם׃ 
 (4)
ונלוו עליך ושׁמרו את־משׁמרת אהל מועד לכל עבדת האהל וזר לא־יקרב אליכם׃ 
 (5)
ושׁמרתם את משׁמרת הקדשׁ ואת משׁמרת המזבח ולא־יהיה עוד קצף על־בני ישׂראל׃ 
 (6)
ואני הנה לקחתי את־אחיכם הלוים מתוך בני ישׂראל לכם מתנה נתנים ליהוה לעבד את־עבדת אהל מועד׃ 
 (7)
ואתה ובניך אתך תשׁמרו את־כהנתכם לכל־דבר המזבח ולמבית לפרכת ועבדתם עבדת מתנה אתן את־כהנתכם והזר הקרב יומת׃ 
 (8)
וידבר אל־אהרן ואני הנה נתתי לך את־משׁמרת תרומתי לכל־קדשׁי בני־ישׂראל לך נתתים למשׁחה ולבניך לחק־עולם׃ 
 (9)
זה־יהיה לך מקדשׁ הקדשׁים מן־האשׁ כל־קרבנם לכל־מנחתם ולכל־חטאתם ולכל־אשׁמם אשׁר ישׁיבו לי קדשׁ קדשׁים לך הוא ולבניך׃ 
 (10)
בקדשׁ הקדשׁים תאכלנו כל־זכר יאכל אתו קדשׁ יהיה־לך׃ 
 (11)
וזה־לך תרומת מתנם לכל־תנופת בני ישׂראל לך נתתים ולבניך ולבנתיך אתך לחק־עולם כל־טהור בביתך יאכל אתו׃ 
 (12)
כל חלב יצהר וכל־חלב תירושׁ ודגן ראשׁיתם אשׁר־יתנו ליהוה לך נתתים׃ 
 (13)
בכורי כל־אשׁר בארצם אשׁר־יביאו ליהוה לך יהיה כל־טהור בביתך יאכלנו׃ 
 (14)
כל־חרם בישׂראל לך יהיה׃ 
 (15)
כל־פטר רחם לכל־בשׂר אשׁר־יקריבו ליהוה באדם ובבהמה יהיה־לך אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור־הבהמה הטמאה תפדה׃ 
 (16)
ופדויו מבן־חדשׁ תפדה בערכך כסף חמשׁת שׁקלים בשׁקל הקדשׁ עשׂרים גרה הוא׃ 
 (17)
אך בכור־שׁור או־בכור כשׂב או־בכור עז לא תפדה קדשׁ הם את־דמם תזרק על־המזבח ואת־חלבם תקטיר אשׁה לריח ניחח ליהוה׃ 
 (18)
ובשׂרם יהיה־לך כחזה התנופה וכשׁוק הימין לך יהיה׃ 
 (19)
כל תרומת הקדשׁים אשׁר ירימו בני־ישׂראל ליהוה נתתי לך ולבניך ולבנתיך אתך לחק־עולם ברית מלח עולם הוא לפני לך ולזרעך אתך׃ 
 (20)
ויאמר אל־אהרן בארצם לא תנחל וחלק לא־יהיה לך בתוכם אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישׂראל׃ 
 (21)
ולבני לוי הנה נתתי כל־מעשׂר בישׂראל לנחלה חלף עבדתם אשׁר־הם עבדים את־עבדת אהל מועד׃ 
 (22)
ולא־יקרבו עוד בני ישׂראל אל־אהל מועד לשׂאת חטא למות׃ 
 (23)
ועבד הלוי הוא את־עבדת אהל מועד והם ישׂאו עונם חקת עולם לדרתיכם ובתוך בני ישׂראל לא ינחלו נחלה׃ 
 (24)
כי את־מעשׂר בני־ישׂראל אשׁר ירימו ליהוה תרומה נתתי ללוים לנחלה על־כן אמרתי להם בתוך בני ישׂראל לא ינחלו נחלה׃ 
 (25)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (26)
ואל־הלוים תדבר ואמרת אלהם כי־תקחו מאת בני־ישׂראל את־המעשׂר אשׁר נתתי לכם מאתם בנחלתכם והרמתם ממנו תרומת מעשׂר מן־המעשׂר׃ 
 (27)
ונחשׁב לכם תרומתכם כדגן מן־הגרן וכמלאה מן־היקב׃ 
 (28)
כן תרימו גם־אתם תרומת מכל מעשׂרתיכם אשׁר תקחו מאת בני ישׂראל ונתתם ממנו את־תרומת לאהרן הכהן׃ 
 (29)
מכל מתנתיכם תרימו את כל־תרומת מכל־חלבו את־מקדשׁו ממנו׃ 
 (30)
ואמרת אלהם בהרימכם את־חלבו ממנו ונחשׁב ללוים כתבואת גרן וכתבואת יקב׃ 
 (31)
ואכלתם אתו בכל־מקום אתם וביתכם כי־שׂכר הוא לכם חלף עבדתכם באהל מועד׃ 
 (32)
ולא־תשׂאו עליו חטא בהרימכם את־חלבו ממנו ואת־קדשׁי בני־ישׂראל לא תחללו ולא תמותו׃ 

 (19:1)וידבר אל־משׁה ואל־אהרן לאמר׃ 
 (2)
זאת חקת התורה אשׁר־צוה לאמר דבר אל־בני ישׂראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשׁר אין־בה מום אשׁר לא־עלה עליה על׃ 
 (3)
ונתתם אתה אל־אלעזר הכהן והוציא אתה אל־מחוץ למחנה ושׁחט אתה לפניו׃ 
 (4)
ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו והזה אל־נכח פני אהל־מועד מדמה שׁבע פעמים׃ 
 (5)
ושׂרף את־הפרה לעיניו את־ערה ואת־בשׂרה ואת־דמה על־פרשׁה ישׂרף׃ 
 (6)
ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושׁני תולעת והשׁליך אל־תוך שׂרפת הפרה׃ 
 (7)
וכבס בגדיו הכהן ורחץ בשׂרו במים ואחר יבא אל־המחנה וטמא הכהן עד־הערב׃ 
 (8)
והשׂרף אתה יכבס בגדיו במים ורחץ בשׂרו במים וטמא עד־הערב׃ 
 (9)
ואסף אישׁ טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור והיתה לעדת בני־ישׂראל למשׁמרת למי נדה חטאת הוא׃ 
 (10)
וכבס האסף את־אפר הפרה את־בגדיו וטמא עד־הערב והיתה לבני ישׂראל ולגר הגר בתוכם לחקת עולם׃ 
 (11)
הנגע במת לכל־נפשׁ אדם וטמא שׁבעת ימים׃ 
 (12)
הוא יתחטא־בו ביום השׁלישׁי וביום השׁביעי יטהר ואם־לא יתחטא ביום השׁלישׁי וביום השׁביעי לא יטהר׃ 
 (13)
כל־הנגע במת בנפשׁ האדם אשׁר־ימות ולא יתחטא את־משׁכן טמא ונכרתה הנפשׁ ההוא מישׂראל כי מי נדה לא־זרק עליו טמא יהיה עוד טמאתו בו׃ 
 (14)
זאת התורה אדם כי־ימות באהל כל־הבא אל־האהל וכל־אשׁר באהל יטמא שׁבעת ימים׃ 
 (15)
וכל כלי פתוח אשׁר אין־צמיד פתיל עליו טמא הוא׃ 
 (16)
וכל אשׁר־יגע על־פני השׂדה בחלל־חרב או במת או־בעצם אדם או בקבר יטמא שׁבעת ימים׃ 
 (17)
ולקחו לטמא מעפר שׂרפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל־כלי׃ 
 (18)
ולקח אזוב וטבל במים אישׁ טהור והזה על־האהל ועל־כל־הכלים ועל־הנפשׁות אשׁר היו־שׁם ועל־הנגע בעצם או בחלל או במת או בקבר׃ 
 (19)
והזה הטהר על־הטמא ביום השׁלישׁי וביום השׁביעי וחטאו ביום השׁביעי וכבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב׃ 
 (20)
ואישׁ אשׁר־יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפשׁ ההוא מתוך הקהל כי את־מקדשׁ טמא מי נדה לא־זרק עליו טמא הוא׃ 
 (21)
והיתה להם לחקת עולם ומזה מי־הנדה יכבס בגדיו והנגע במי הנדה יטמא עד־הערב׃ 
 (22)
וכל אשׁר־יגע־בו הטמא יטמא והנפשׁ הנגעת תטמא עד־הערב׃

 (20:1)ויבאו בני־ישׂראל כל־העדה מדבר־צן בחדשׁ הראשׁון וישׁב העם בקדשׁ ותמת שׁם מרים ותקבר שׁם׃ 
 (2)
ולא־היה מים לעדה ויקהלו על־משׁה ועל־אהרן׃ 
 (3)
וירב העם עם־משׁה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני  
 (4)
ולמה הבאתם את־קהל אל־המדבר הזה למות שׁם אנחנו ובעירנו׃ 
 (5)
ולמה העליתנו ממצרים להביא אתנו אל־המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון ומים אין לשׁתות׃ 
 (6)
ויבא משׁה ואהרן מפני הקהל אל־פתח אהל מועד ויפלו על־פניהם וירא כבוד־ אליהם׃ 
 (7)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (8)
קח את־המטה והקהל את־העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל־הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן־הסלע והשׁקית את־העדה ואת־בעירם׃ 
 (9)
ויקח משׁה את־המטה מלפני כאשׁר צוהו׃ 
 (10)
ויקהלו משׁה ואהרן את־הקהל אל־פני הסלע ויאמר להם שׁמעו־נא המרים המן־הסלע הזה נוציא לכם מים׃ 
 (11)
וירם משׁה את־ידו ויך את־הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים ותשׁת העדה ובעירם׃ 
 (12)
ויאמר אל־משׁה ואל־אהרן יען לא־האמנתם בי להקדישׁני לעיני בני ישׂראל לכן לא תביאו את־הקהל הזה אל־הארץ אשׁר־נתתי להם׃ 
 (13)
המה מי מריבה אשׁר־רבו בני־ישׂראל את־ ויקדשׁ בם׃ 
 (14)
וישׁלח משׁה מלאכים מקדשׁ אל־מלך אדום כה אמר אחיך ישׂראל אתה ידעת את כל־התלאה אשׁר מצאתנו׃ 
 (15)
וירדו אבתינו מצרימה ונשׁב במצרים ימים רבים וירעו לנו מצרים ולאבתינו׃ 
 (16)
ונצעק אל־ וישׁמע קלנו וישׁלח מלאך ויצאנו ממצרים והנה אנחנו בקדשׁ עיר קצה גבולך׃ 
 (17)
נעברה־נא בארצך לא נעבר בשׂדה ובכרם ולא נשׁתה מי באר דרך המלך נלך לא נטה ימין ושׂמאול עד אשׁר־נעבר גבלך׃ 
 (18)
ויאמר אליו אדום לא תעבר בי פן־בחרב אצא לקראתך׃ 
 (19)
ויאמרו אליו בני־ישׂראל במסלה נעלה ואם־מימיך נשׁתה אני ומקני ונתתי מכרם רק אין־דבר ברגלי אעברה׃ 
 (20)
ויאמר לא תעבר ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה׃ 
 (21)
וימאן אדום נתן את־ישׂראל עבר בגבלו ויט ישׂראל מעליו׃ 
 (22)
ויסעו מקדשׁ ויבאו בני־ישׂראל כל־העדה הר ההר׃ 
 (23)
ויאמר אל־משׁה ואל־אהרן בהר ההר על־גבול ארץ־אדום לאמר׃ 
 (24)
יאסף אהרן אל־עמיו כי לא יבא אל־הארץ אשׁר נתתי לבני ישׂראל על אשׁר־מריתם את־פי למי מריבה׃ 
 (25)
קח את־אהרן ואת־אלעזר בנו והעל אתם הר ההר׃ 
 (26)
והפשׁט את־אהרן את־בגדיו והלבשׁתם את־אלעזר בנו ואהרן יאסף ומת שׁם׃ 
 (27)
ויעשׂ משׁה כאשׁר צוה ויעלו אל־הר ההר לעיני כל־העדה׃ 
 (28)
ויפשׁט משׁה את־אהרן את־בגדיו וילבשׁ אתם את־אלעזר בנו וימת אהרן שׁם בראשׁ ההר וירד משׁה ואלעזר מן־ההר׃ 
 (29)
ויראו כל־העדה כי גוע אהרן ויבכו את־אהרן שׁלשׁים יום כל בית ישׂראל׃ 

 (21:1)וישׁמע הכנעני מלך־ערד ישׁב הנגב כי בא ישׂראל דרך האתרים וילחם בישׂראל וישׁב ממנו שׁבי׃ 
 (2)
וידר ישׂראל נדר ליהוה ויאמר אם־נתן תתן את־העם הזה בידי והחרמתי את־עריהם׃ 
 (3)
וישׁמע בקול ישׂראל ויתן את־הכנעני ויחרם אתהם ואת־עריהם ויקרא שׁם־המקום חרמה׃ 
 (4)
ויסעו מהר ההר דרך ים־סוף לסבב את־ארץ אדום ותקצר נפשׁ־העם בדרך׃ 
 (5)
וידבר העם באלהים ובמשׁה למה העליתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשׁנו קצה בלחם הקלקל׃ 
 (6)
וישׁלח בעם את הנחשׁים השׂרפים וינשׁכו את־העם וימת עם־רב מישׂראל׃ 
 (7)
ויבא העם אל־משׁה ויאמרו חטאנו כי־דברנו ביהוה ובך התפלל אל־ ויסר מעלינו את־הנחשׁ ויתפלל משׁה בעד העם׃ 
 (8)
ויאמר אל־משׁה עשׂה לך שׂרף ושׂים אתו על־נס והיה כל־הנשׁוך וראה אתו וחי׃ 
 (9)
ויעשׂ משׁה נחשׁ נחשׁת וישׂמהו על־הנס והיה אם־נשׁך הנחשׁ את־אישׁ והביט אל־נחשׁ הנחשׁת וחי׃ 
 (10)
ויסעו בני ישׂראל ויחנו באבת׃ 
 (11)
ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים במדבר אשׁר על־פני מואב ממזרח השׁמשׁ׃ 
 (12)
משׁם נסעו ויחנו בנחל זרד׃ 
 (13)
משׁם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשׁר במדבר היצא מגבל האמרי כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמרי׃ 
 (14)
על־כן יאמר בספר מלחמת את־והב בסופה ואת־הנחלים ארנון׃ 
 (15)
ואשׁד הנחלים אשׁר נטה לשׁבת ער ונשׁען לגבול מואב׃ 
 (16)
ומשׁם בארה הוא הבאר אשׁר אמר למשׁה אסף את־העם ואתנה להם מים׃ 
 (17)
אז ישׁיר ישׂראל את־השׁירה הזאת עלי באר ענו־לה׃ 
 (18)
באר חפרוה שׂרים כרוה נדיבי העם במחקק במשׁענתם וממדבר מתנה׃ 
 (19)
וממתנה נחליאל ומנחליאל במות׃ 
 (20)
ומבמות הגיא אשׁר בשׂדה מואב ראשׁ הפסגה ונשׁקפה על־פני הישׁימן׃ 
 (21)
וישׁלח ישׂראל מלאכים אל־סיחן מלך־האמרי לאמר׃ 
 (22)
אעברה בארצך לא נטה בשׂדה ובכרם לא נשׁתה מי באר בדרך המלך נלך עד אשׁר־נעבר גבלך׃ 
 (23)
ולא־נתן סיחן את־ישׂראל עבר בגבלו ויאסף סיחן את־כל־עמו ויצא לקראת ישׂראל המדברה ויבא יהצה וילחם בישׂראל׃ 
 (24)
ויכהו ישׂראל לפי־חרב ויירשׁ את־ארצו מארנן עד־יבק עד־בני עמון כי עז גבול בני עמון׃ 
 (25)
ויקח ישׂראל את כל־הערים האלה וישׁב ישׂראל בכל־ערי האמרי בחשׁבון ובכל־בנתיה׃ 
 (26)
כי חשׁבון עיר סיחן מלך האמרי הוא והוא נלחם במלך מואב הראשׁון ויקח את־כל־ארצו מידו עד־ארנן׃ 
 (27)
על־כן יאמרו המשׁלים באו חשׁבון תבנה ותכונן עיר סיחון׃ 
 (28)
כי־אשׁ יצאה מחשׁבון להבה מקרית סיחן אכלה ער מואב בעלי במות ארנן׃ 
 (29)
אוי־לך מואב אבדת עם־כמושׁ נתן בניו פליטם ובנתיו בשׁבית למלך אמרי סיחון׃ 
 (30)
ונירם אבד חשׁבון עד־דיבן ונשׁים עד־נפח אשׁר עד־מידבא׃ 
 (31)
וישׁב ישׂראל בארץ האמרי׃ 
 (32)
וישׁלח משׁה לרגל את־יעזר וילכדו בנתיה ויירשׁ את־האמרי אשׁר־שׁם׃ 
 (33)
ויפנו ויעלו דרך הבשׁן ויצא עוג מלך־הבשׁן לקראתם הוא וכל־עמו למלחמה אדרעי׃ 
 (34)
ויאמר אל־משׁה אל־תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת־כל־עמו ואת־ארצו ועשׂית לו כאשׁר עשׂית לסיחן מלך האמרי אשׁר יושׁב בחשׁבון׃ 
 (35)
ויכו אתו ואת־בניו ואת־כל־עמו עד־בלתי השׁאיר־לו שׂריד ויירשׁו את־ארצו׃ 

 (22:1)ויסעו בני ישׂראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן ירחו׃ 
 (2)
וירא בלק בן־צפור את כל־אשׁר־עשׂה ישׂראל לאמרי׃ 
 (3)
ויגר מואב מפני העם מאד כי רב־הוא ויקץ מואב מפני בני ישׂראל׃ 
 (4)
ויאמר מואב אל־זקני מדין עתה ילחכו הקהל את־כל־סביבתינו כלחך השׁור את ירק השׂדה ובלק בן־צפור מלך למואב בעת ההוא׃ 
 (5)
וישׁלח מלאכים אל־בלעם בן־בעור פתורה אשׁר על־הנהר ארץ בני־עמו לקרא־לו לאמר הנה עם יצא ממצרים הנה כסה את־עין הארץ והוא ישׁב ממלי׃ 
 (6)
ועתה לכה־נא ארה־לי את־העם הזה כי־עצום הוא ממני אולי אוכל נכה־בו ואגרשׁנו מן־הארץ כי ידעתי את אשׁר־תברך מברך ואשׁר תאר יואר׃ 
 (7)
וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם ויבאו אל־בלעם וידברו אליו דברי בלק׃ 
 (8)
ויאמר אליהם לינו פה הלילה והשׁבתי אתכם דבר כאשׁר ידבר אלי וישׁבו שׂרי־מואב עם־בלעם׃ 
 (9)
ויבא אלהים אל־בלעם ויאמר מי האנשׁים האלה עמך׃ 
 (10)
ויאמר בלעם אל־האלהים בלק בן־צפר מלך מואב שׁלח אלי׃ 
 (11)
הנה העם היצא ממצרים ויכס את־עין הארץ עתה לכה קבה־לי אתו אולי אוכל להלחם בו וגרשׁתיו׃ 
 (12)
ויאמר אלהים אל־בלעם לא תלך עמהם לא תאר את־העם כי ברוך הוא׃ 
 (13)
ויקם בלעם בבקר ויאמר אל־שׂרי בלק לכו אל־ארצכם כי מאן לתתי להלך עמכם׃ 
 (14)
ויקומו שׂרי מואב ויבאו אל־בלק ויאמרו מאן בלעם הלך עמנו׃ 
 (15)
ויסף עוד בלק שׁלח שׂרים רבים ונכבדים מאלה׃ 
 (16)
ויבאו אל־בלעם ויאמרו לו כה אמר בלק בן־צפור אל־נא תמנע מהלך אלי׃ 
 (17)
כי־כבד אכבדך מאד וכל אשׁר־תאמר אלי אעשׂה ולכה־נא קבה־לי את העם הזה׃ 
 (18)
ויען בלעם ויאמר אל־עבדי בלק אם־יתן־לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את־פי אלהי לעשׂות קטנה או גדולה׃ 
 (19)
ועתה שׁבו נא בזה גם־אתם הלילה ואדעה מה־יסף דבר עמי׃ 
 (20)
ויבא אלהים אל־בלעם לילה ויאמר לו אם־לקרא לך באו האנשׁים קום לך אתם ואך את־הדבר אשׁר־אדבר אליך אתו תעשׂה׃ 
 (21)
ויקם בלעם בבקר ויחבשׁ את־אתנו וילך עם־שׂרי מואב׃ 
 (22)
ויחר־אף אלהים כי־הולך הוא ויתיצב מלאך בדרך לשׂטן לו והוא רכב על־אתנו ושׁני נעריו עמו׃ 
 (23)
ותרא האתון את־מלאך נצב בדרך וחרבו שׁלופה בידו ותט האתון מן־הדרך ותלך בשׂדה ויך בלעם את־האתון להטתה הדרך׃ 
 (24)
ויעמד מלאך במשׁעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה׃ 
 (25)
ותרא האתון את־מלאך ותלחץ אל־הקיר ותלחץ את־רגל בלעם אל־הקיר ויסף להכתה׃ 
 (26)
ויוסף מלאך־ עבור ויעמד במקום צר אשׁר אין־דרך לנטות ימין ושׂמאול׃ 
 (27)
ותרא האתון את־מלאך ותרבץ תחת בלעם ויחר־אף בלעם ויך את־האתון במקל׃ 
 (28)
ויפתח את־פי האתון ותאמר לבלעם מה־עשׂיתי לך כי הכיתני זה שׁלשׁ רגלים׃ 
 (29)
ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי לו ישׁ־חרב בידי כי עתה הרגתיך׃ 
 (30)
ותאמר האתון אל־בלעם הלוא אנכי אתנך אשׁר־רכבת עלי מעודך עד־היום הזה ההסכן הסכנתי לעשׂות לך כה ויאמר לא׃ 
 (31)
ויגל את־עיני בלעם וירא את־מלאך נצב בדרך וחרבו שׁלפה בידו ויקד וישׁתחו לאפיו׃ 
 (32)
ויאמר אליו מלאך על־מה הכית את־אתנך זה שׁלושׁ רגלים הנה אנכי יצאתי לשׂטן כי־ירט הדרך לנגדי׃ 
 (33)
ותראני האתון ותט לפני זה שׁלשׁ רגלים אולי נטתה מפני כי עתה גם־אתכה הרגתי ואותה החייתי׃ 
 (34)
ויאמר בלעם אל־מלאך חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך ועתה אם־רע בעיניך אשׁובה לי׃ 
 (35)
ויאמר מלאך אל־בלעם לך עם־האנשׁים ואפס את־הדבר אשׁר־אדבר אליך אתו תדבר וילך בלעם עם־שׂרי בלק׃ 
 (36)
וישׁמע בלק כי בא בלעם ויצא לקראתו אל־עיר מואב אשׁר על־גבול ארנן אשׁר בקצה הגבול׃ 
 (37)
ויאמר בלק אל־בלעם הלא שׁלח שׁלחתי אליך לקרא־לך למה לא־הלכת אלי האמנם לא אוכל כבדך׃ 
 (38)
ויאמר בלעם אל־בלק הנה־באתי אליך עתה היכל אוכל דבר מאומה הדבר אשׁר ישׂים אלהים בפי אתו אדבר׃ 
 (39)
וילך בלעם עם־בלק ויבאו קרית חצות׃ 
 (40)
ויזבח בלק בקר וצאן וישׁלח לבלעם ולשׂרים אשׁר אתו׃ 
 (41)
ויהי בבקר ויקח בלק את־בלעם ויעלהו במות בעל וירא משׁם קצה העם׃ 

 (23:1)ויאמר בלעם אל־בלק בנה־לי בזה שׁבעה מזבחת והכן לי בזה שׁבעה פרים ושׁבעה אילים׃ 
 (2)
ויעשׂ בלק כאשׁר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח׃ 
 (3)
ויאמר בלעם לבלק התיצב על־עלתך ואלכה אולי יקרה לקראתי ודבר מה־יראני והגדתי לך וילך שׁפי׃ 
 (4)
ויקר אלהים אל־בלעם ויאמר אליו את־שׁבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל במזבח׃ 
 (5)
וישׂם דבר בפי בלעם ויאמר שׁוב אל־בלק וכה תדבר׃ 
 (6)
וישׁב אליו והנה נצב על־עלתו הוא וכל־שׂרי מואב׃ 
 (7)
וישׂא משׁלו ויאמר מן־ארם ינחני בלק מלך־מואב מהררי־קדם לכה ארה־לי יעקב ולכה זעמה ישׂראל׃ 
 (8)
מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם  
 (9)
כי־מראשׁ צרים אראנו ומגבעות אשׁורנו הן־עם לבדד ישׁכן ובגוים לא יתחשׁב׃ 
 (10)
מי מנה עפר יעקב ומספר את־רבע ישׂראל תמת נפשׁי מות ישׁרים ותהי אחריתי כמהו׃ 
 (11)
ויאמר בלק אל־בלעם מה עשׂית לי לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך׃ 
 (12)
ויען ויאמר הלא את אשׁר ישׂים בפי אתו אשׁמר לדבר׃ 
 (13)
ויאמר אליו בלק לך־נא אתי אל־מקום אחר אשׁר תראנו משׁם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו־לי משׁם׃ 
 (14)
ויקחהו שׂדה צפים אל־ראשׁ הפסגה ויבן שׁבעה מזבחת ויעל פר ואיל במזבח׃ 
 (15)
ויאמר אל־בלק התיצב כה על־עלתך ואנכי אקרה כה׃ 
 (16)
ויקר אל־בלעם וישׂם דבר בפיו ויאמר שׁוב אל־בלק וכה תדבר׃ 
 (17)
ויבא אליו והנו נצב על־עלתו ושׂרי מואב אתו ויאמר לו בלק מה־דבר  
 (18)
וישׂא משׁלו ויאמר קום בלק ושׁמע האזינה עדי בנו צפר׃ 
 (19)
לא אישׁ אל ויכזב ובן־אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשׂה ודבר ולא יקימנה׃ 
 (20)
הנה ברך לקחתי וברך ולא אשׁיבנה׃ 
 (21)
לא־הביט און ביעקב ולא־ראה עמל בישׂראל אלהיו עמו ותרועת מלך בו׃ 
 (22)
אל מוציאם ממצרים כתועפת ראם לו׃ 
 (23)
כי לא־נחשׁ ביעקב ולא־קסם בישׂראל כעת יאמר ליעקב ולישׂראל מה־פעל אל׃ 
 (24)
הן־עם כלביא יקום וכארי יתנשׂא לא ישׁכב עד־יאכל טרף ודם־חללים ישׁתה׃ 
 (25)
ויאמר בלק אל־בלעם גם־קב לא תקבנו גם־ברך לא תברכנו׃ 
 (26)
ויען בלעם ויאמר אל־בלק הלא דברתי אליך לאמר כל אשׁר־ידבר אתו אעשׂה׃ 
 (27)
ויאמר בלק אל־בלעם לכה־נא אקחך אל־מקום אחר אולי יישׁר בעיני האלהים וקבתו לי משׁם׃ 
 (28)
ויקח בלק את־בלעם ראשׁ הפעור הנשׁקף על־פני הישׁימן׃ 
 (29)
ויאמר בלעם אל־בלק בנה־לי בזה שׁבעה מזבחת והכן לי בזה שׁבעה פרים ושׁבעה אילם׃ 
 (30)
ויעשׂ בלק כאשׁר אמר בלעם ויעל פר ואיל במזבח׃ 

 (24:1)וירא בלעם כי טוב בעיני לברך את־ישׂראל ולא־הלך כפעם־בפעם לקראת נחשׁים וישׁת אל־המדבר פניו׃ 
 (2)
וישׂא בלעם את־עיניו וירא את־ישׂראל שׁכן לשׁבטיו ותהי עליו רוח אלהים׃ 
 (3)
וישׂא משׁלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שׁתם העין׃ 
 (4)
נאם שׁמע אמרי־אל אשׁר מחזה שׁדי יחזה נפל וגלוי עינים׃ 
 (5)
מה־טבו אהליך יעקב משׁכנתיך ישׂראל׃ 
 (6)
כנחלים נטיו כגנת עלי נהר כאהלים נטע כארזים עלי־מים׃ 
 (7)
יזל־מים מדליו וזרעו במים רבים וירם מאגג מלכו ותנשׂא מלכתו׃ 
 (8)
אל מוציאו ממצרים כתועפת ראם לו יאכל גוים צריו ועצמתיהם יגרם וחציו ימחץ׃ 
 (9)
כרע שׁכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור׃ 
 (10)
ויחר־אף בלק אל־בלעם ויספק את־כפיו ויאמר בלק אל־בלעם לקב איבי קראתיך והנה ברכת ברך זה שׁלשׁ פעמים׃ 
 (11)
ועתה ברח־לך אל־מקומך אמרתי כבד אכבדך והנה מנעך מכבוד׃ 
 (12)
ויאמר בלעם אל־בלק הלא גם אל־מלאכיך אשׁר־שׁלחת אלי דברתי לאמר׃ 
 (13)
אם־יתן־לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את־פי לעשׂות טובה או רעה מלבי אשׁר־ידבר אתו אדבר׃ 
 (14)
ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך אשׁר יעשׂה העם הזה לעמך באחרית הימים׃ 
 (15)
וישׂא משׁלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שׁתם העין׃ 
 (16)
נאם שׁמע אמרי־אל וידע דעת עליון מחזה שׁדי יחזה נפל וגלוי עינים׃ 
 (17)
אראנו ולא עתה אשׁורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שׁבט מישׂראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל־בני־שׁת׃ 
 (18)
והיה אדום ירשׁה והיה ירשׁה שׂעיר איביו וישׂראל עשׂה חיל׃ 
 (19)
וירד מיעקב והאביד שׂריד מעיר׃ 
 (20)
וירא את־עמלק וישׂא משׁלו ויאמר ראשׁית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד׃ 
 (21)
וירא את־הקיני וישׂא משׁלו ויאמר איתן מושׁבך ושׂים בסלע קנך׃ 
 (22)
כי אם־יהיה לבער קין עד־מה אשׁור תשׁבך׃ 
 (23)
וישׂא משׁלו ויאמר אוי מי יחיה משׂמו אל׃ 
 (24)
וצים מיד כתים וענו אשׁור וענו־עבר וגם־הוא עדי אבד׃ 
 (25)
ויקם בלעם וילך וישׁב למקמו וגם־בלק הלך לדרכו׃ 

 (25:1)וישׁב ישׂראל בשׁטים ויחל העם לזנות אל־בנות מואב׃ 
 (2)
ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישׁתחוו לאלהיהן׃ 
 (3)
ויצמד ישׂראל לבעל פעור ויחר־אף בישׂראל׃ 
 (4)
ויאמר אל־משׁה קח את־כל־ראשׁי העם והוקע אותם ליהוה נגד השׁמשׁ וישׁב חרון אף־ מישׂראל׃ 
 (5)
ויאמר משׁה אל־שׁפטי ישׂראל הרגו אישׁ אנשׁיו הנצמדים לבעל פעור׃ 
 (6)
והנה אישׁ מבני ישׂראל בא ויקרב אל־אחיו את־המדינית לעיני משׁה ולעיני כל־עדת בני־ישׂראל והמה בכים פתח אהל מועד׃ 
 (7)
וירא פינחס בן־אלעזר בן־אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו׃ 
 (8)
ויבא אחר אישׁ־ישׂראל אל־הקבה וידקר את־שׁניהם את אישׁ ישׂראל ואת־האשׁה אל־קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישׂראל׃ 
 (9)
ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשׂרים אלף׃ 
 (10)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (11)
פינחס בן־אלעזר בן־אהרן הכהן השׁיב את־חמתי מעל בני־ישׂראל בקנאו את־קנאתי בתוכם ולא־כליתי את־בני־ישׂראל בקנאתי׃ 
 (12)
לכן אמר הנני נתן לו את־בריתי שׁלום׃ 
 (13)
והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשׁר קנא לאלהיו ויכפר על־בני ישׂראל׃ 
 (14)
ושׁם אישׁ ישׂראל המכה אשׁר הכה את־המדינית זמרי בן־סלוא נשׂיא בית־אב לשׁמעני׃ 
 (15)
ושׁם האשׁה המכה המדינית כזבי בת־צור ראשׁ אמות בית־אב במדין הוא׃  
 (16)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (17)
צרור את־המדינים והכיתם אותם׃ 
 (18)
כי צררים הם לכם בנכליהם אשׁר־נכלו לכם על־דבר־פעור ועל־דבר כזבי בת־נשׂיא מדין אחתם המכה ביום־המגפה על־דבר־פעור׃  ויהי אחרי המגפה׃ 

 (26:1)ויאמר אל־משׁה ואל אלעזר בן־אהרן הכהן לאמר׃ 
 (2)
שׂאו את־ראשׁ כל־עדת בני־ישׂראל מבן עשׂרים שׁנה ומעלה לבית אבתם כל־יצא צבא בישׂראל׃ 
 (3)
וידבר משׁה ואלעזר הכהן אתם בערבת מואב על־ירדן ירחו לאמר׃ 
 (4)
מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כאשׁר צוה את־משׁה ובני ישׂראל היצאים מארץ מצרים׃ 
 (5)
ראובן בכור ישׂראל בני ראובן חנוך משׁפחת החנכי לפלוא משׁפחת הפלאי׃ 
 (6)
לחצרן משׁפחת החצרוני לכרמי משׁפחת הכרמי׃ 
 (7)
אלה משׁפחת הראובני ויהיו פקדיהם שׁלשׁה וארבעים אלף ושׁבע מאות ושׁלשׁים׃ 
 (8)
ובני פלוא אליאב׃ 
 (9)
ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא־דתן ואבירם קרואי העדה אשׁר הצו על־משׁה ועל־אהרן בעדת־קרח בהצתם על־ 
 (10)
ותפתח הארץ את־פיה ותבלע אתם ואת־קרח במות העדה באכל האשׁ את חמשׁים ומאתים אישׁ ויהיו לנס׃ 
 (11)
ובני־קרח לא־מתו׃ 
 (12)
בני שׁמעון למשׁפחתם לנמואל משׁפחת הנמואלי לימין משׁפחת הימיני ליכין משׁפחת היכיני׃ 
 (13)
לזרח משׁפחת הזרחי לשׁאול משׁפחת השׁאולי׃ 
 (14)
אלה משׁפחת השׁמעני שׁנים ועשׂרים אלף ומאתים׃ 
 (15)
בני גד למשׁפחתם לצפון משׁפחת הצפוני לחגי משׁפחת החגי לשׁוני משׁפחת השׁוני׃ 
 (16)
לאזני משׁפחת האזני לערי משׁפחת הערי׃ 
 (17)
לארוד משׁפחת הארודי לאראלי משׁפחת האראלי׃ 
 (18)
אלה משׁפחת בני־גד לפקדיהם ארבעים אלף וחמשׁ מאות׃ 
 (19)
בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען׃ 
 (20)
ויהיו בני־יהודה למשׁפחתם לשׁלה משׁפחת השׁלני לפרץ משׁפחת הפרצי לזרח משׁפחת הזרחי׃ 
 (21)
ויהיו בני־פרץ לחצרן משׁפחת החצרני לחמול משׁפחת החמולי׃ 
 (22)
אלה משׁפחת יהודה לפקדיהם שׁשׁה ושׁבעים אלף וחמשׁ מאות׃ 
 (23)
בני ישׂשכר למשׁפחתם תולע משׁפחת התולעי לפוה משׁפחת הפוני׃ 
 (24)
לישׁוב משׁפחת הישׁבי לשׁמרן משׁפחת השׁמרני׃ 
 (25)
אלה משׁפחת ישׂשכר לפקדיהם ארבעה ושׁשׁים אלף ושׁלשׁ מאות׃ 
 (26)
בני זבולן למשׁפחתם לסרד משׁפחת הסרדי לאלון משׁפחת האלני ליחלאל משׁפחת היחלאלי׃ 
 (27)
אלה משׁפחת הזבולני לפקדיהם שׁשׁים אלף וחמשׁ מאות׃ 
 (28)
בני יוסף למשׁפחתם מנשׁה ואפרים׃ 
 (29)
בני מנשׁה למכיר משׁפחת המכירי ומכיר הוליד את־גלעד לגלעד משׁפחת הגלעדי׃ 
 (30)
אלה בני גלעד איעזר משׁפחת האיעזרי לחלק משׁפחת החלקי׃ 
 (31)
ואשׂריאל משׁפחת האשׂראלי ושׁכם משׁפחת השׁכמי׃ 
 (32)
ושׁמידע משׁפחת השׁמידעי וחפר משׁפחת החפרי׃ 
 (33)
וצלפחד בן־חפר לא־היו לו בנים כי אם־בנות ושׁם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה׃ 
 (34)
אלה משׁפחת מנשׁה ופקדיהם שׁנים וחמשׁים אלף ושׁבע מאות׃ 
 (35)
אלה בני־אפרים למשׁפחתם לשׁותלח משׁפחת השׁתלחי לבכר משׁפחת הבכרי לתחן משׁפחת התחני׃ 
 (36)
ואלה בני שׁותלח לערן משׁפחת הערני׃ 
 (37)
אלה משׁפחת בני־אפרים לפקדיהם שׁנים ושׁלשׁים אלף וחמשׁ מאות אלה בני־יוסף למשׁפחתם׃ 
 (38)
בני בנימן למשׁפחתם לבלע משׁפחת הבלעי לאשׁבל משׁפחת האשׁבלי לאחירם משׁפחת האחירמי׃ 
 (39)
לשׁפופם משׁפחת השׁופמי לחופם משׁפחת החופמי׃ 
 (40)
ויהיו בני־בלע ארד ונעמן משׁפחת הארדי לנעמן משׁפחת הנעמי׃ 
 (41)
אלה בני־בנימן למשׁפחתם ופקדיהם חמשׁה וארבעים אלף ושׁשׁ מאות׃ 
 (42)
אלה בני־דן למשׁפחתם לשׁוחם משׁפחת השׁוחמי אלה משׁפחת דן למשׁפחתם׃ 
 (43)
כל־משׁפחת השׁוחמי לפקדיהם ארבעה ושׁשׁים אלף וארבע מאות׃ 
 (44)
בני אשׁר למשׁפחתם לימנה משׁפחת הימנה לישׁוי משׁפחת הישׁוי לבריעה משׁפחת הבריעי׃ 
 (45)
לבני בריעה לחבר משׁפחת החברי למלכיאל משׁפחת המלכיאלי׃ 
 (46)
ושׁם בת־אשׁר שׂרח׃ 
 (47)
אלה משׁפחת בני־אשׁר לפקדיהם שׁלשׁה וחמשׁים אלף וארבע מאות׃ 
 (48)
בני נפתלי למשׁפחתם ליחצאל משׁפחת היחצאלי לגוני משׁפחת הגוני׃ 
 (49)
ליצר משׁפחת היצרי לשׁלם משׁפחת השׁלמי׃ 
 (50)
אלה משׁפחת נפתלי למשׁפחתם ופקדיהם חמשׁה וארבעים אלף וארבע מאות׃ 
 (51)
אלה פקודי בני ישׂראל שׁשׁ־מאות אלף ואלף שׁבע מאות ושׁלשׁים׃ 
 (52)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (53)
לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שׁמות׃ 
 (54)
לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו אישׁ לפי פקדיו יתן נחלתו׃ 
 (55)
אך־בגורל יחלק את־הארץ לשׁמות מטות־אבתם ינחלו׃ 
 (56)
על־פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט׃ 
 (57)
ואלה פקודי הלוי למשׁפחתם לגרשׁון משׁפחת הגרשׁני לקהת משׁפחת הקהתי למררי משׁפחת המררי׃ 
 (58)
אלה משׁפחת לוי משׁפחת הלבני משׁפחת החברני משׁפחת המחלי משׁפחת המושׁי משׁפחת הקרחי וקהת הולד את־עמרם׃ 
 (59)
ושׁם אשׁת עמרם יוכבד בת־לוי אשׁר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את־אהרן ואת־משׁה ואת מרים אחתם׃ 
 (60)
ויולד לאהרן את־נדב ואת־אביהוא את־אלעזר ואת־איתמר׃ 
 (61)
וימת נדב ואביהוא בהקריבם אשׁ־זרה לפני  
 (62)
ויהיו פקדיהם שׁלשׁה ועשׂרים אלף כל־זכר מבן־חדשׁ ומעלה כי לא התפקדו בתוך בני ישׂראל כי לא־נתן להם נחלה בתוך בני ישׂראל׃ 
 (63)
אלה פקודי משׁה ואלעזר הכהן אשׁר פקדו את־בני ישׂראל בערבת מואב על ירדן ירחו׃ 
 (64)
ובאלה לא־היה אישׁ מפקודי משׁה ואהרן הכהן אשׁר פקדו את־בני ישׂראל במדבר סיני׃ 
 (65)
כי־אמר להם מות ימתו במדבר ולא־נותר מהם אישׁ כי אם־כלב בן־יפנה ויהושׁע בן־נון׃ 

 (27:1)ותקרבנה בנות צלפחד בן־חפר בן־גלעד בן־מכיר בן־מנשׁה למשׁפחת מנשׁה בן־יוסף ואלה שׁמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה׃ 
 (2)
ותעמדנה לפני משׁה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשׂיאם וכל־העדה פתח אהל־מועד לאמר׃ 
 (3)
אבינו מת במדבר והוא לא־היה בתוך העדה הנועדים על־ בעדת־קרח כי־בחטאו מת ובנים לא־היו לו׃ 
 (4)
למה יגרע שׁם־אבינו מתוך משׁפחתו כי אין לו בן תנה־לנו אחזה בתוך אחי אבינו׃ 
 (5)
ויקרב משׁה את־משׁפטן לפני  
 (6)
ויאמר אל־משׁה לאמר׃ 
 (7)
כן בנות צלפחד דברת נתן תתן להם אחזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את־נחלת אביהן להן׃ 
 (8)
ואל־בני ישׂראל תדבר לאמר אישׁ כי־ימות ובן אין לו והעברתם את־נחלתו לבתו׃ 
 (9)
ואם־אין לו בת ונתתם את־נחלתו לאחיו׃ 
 (10)
ואם־אין לו אחים ונתתם את־נחלתו לאחי אביו׃ 
 (11)
ואם־אין אחים לאביו ונתתם את־נחלתו לשׁארו הקרב אליו ממשׁפחתו וירשׁ אתה והיתה לבני ישׂראל לחקת משׁפט כאשׁר צוה את־משׁה׃ 
 (12)
ויאמר אל־משׁה עלה אל־הר העברים הזה וראה את־הארץ אשׁר נתתי לבני ישׂראל׃ 
 (13)
וראיתה אתה ונאספת אל־עמיך גם־אתה כאשׁר נאסף אהרן אחיך׃ 
 (14)
כאשׁר מריתם פי במדבר־צן במריבת העדה להקדישׁני במים לעיניהם הם מי־מריבת קדשׁ מדבר־צן׃ 
 (15)
וידבר משׁה אל־ לאמר׃ 
 (16)
יפקד אלהי הרוחת לכל־בשׂר אישׁ על־העדה׃ 
 (17)
אשׁר־יצא לפניהם ואשׁר יבא לפניהם ואשׁר יוציאם ואשׁר יביאם ולא תהיה עדת כצאן אשׁר אין־להם רעה׃ 
 (18)
ויאמר אל־משׁה קח־לך את־יהושׁע בן־נון אישׁ אשׁר־רוח בו וסמכת את־ידך עליו׃ 
 (19)
והעמדת אתו לפני אלעזר הכהן ולפני כל־העדה וצויתה אתו לעיניהם׃ 
 (20)
ונתתה מהודך עליו למען ישׁמעו כל־עדת בני ישׂראל׃ 
 (21)
ולפני אלעזר הכהן יעמד ושׁאל לו במשׁפט האורים לפני על־פיו יצאו ועל־פיו יבאו הוא וכל־בני־ישׂראל אתו וכל־העדה׃  
 (22)
ויעשׂ משׁה כאשׁר צוה אתו ויקח את־יהושׁע ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל־העדה׃ 
 (23)
ויסמך את־ידיו עליו ויצוהו כאשׁר דבר ביד־משׁה׃ 

 (28:1)וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (2)
צו את־בני ישׂראל ואמרת אלהם את־קרבני לחמי לאשׁי ריח ניחחי תשׁמרו להקריב לי במועדו׃ 
 (3)
ואמרת להם זה האשׁה אשׁר תקריבו ליהוה כבשׂים בני־שׁנה תמימם שׁנים ליום עלה תמיד׃ 
 (4)
את־הכבשׂ אחד תעשׂה בבקר ואת הכבשׂ השׁני תעשׂה בין הערבים׃ 
 (5)
ועשׂירית האיפה סלת למנחה בלולה בשׁמן כתית רביעת ההין׃ 
 (6)
עלת תמיד העשׂיה בהר סיני לריח ניחח אשׁה ליהוה׃ 
 (7)
ונסכו רביעת ההין לכבשׂ האחד בקדשׁ הסך נסך שׁכר ליהוה׃ 
 (8)
ואת הכבשׂ השׁני תעשׂה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשׂה אשׁה ריח ניחח ליהוה׃ 
 (9)
וביום השׁבת שׁני־כבשׂים בני־שׁנה תמימם ושׁני עשׂרנים סלת מנחה בלולה בשׁמן ונסכו׃ 
 (10)
עלת שׁבת בשׁבתו על־עלת התמיד ונסכה׃ 
 (11)
ובראשׁי חדשׁיכם תקריבו עלה ליהוה פרים בני־בקר שׁנים ואיל אחד כבשׂים בני־שׁנה שׁבעה תמימם׃ 
 (12)
ושׁלשׁה עשׂרנים סלת מנחה בלולה בשׁמן לפר האחד ושׁני עשׂרנים סלת מנחה בלולה בשׁמן לאיל האחד׃ 
 (13)
ועשׂרן עשׂרון סלת מנחה בלולה בשׁמן לכבשׂ האחד עלה ריח ניחח אשׁה ליהוה׃ 
 (14)
ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר ושׁלישׁת ההין לאיל ורביעת ההין לכבשׂ יין זאת עלת חדשׁ בחדשׁו לחדשׁי השׁנה׃ 
 (15)
ושׂעיר עזים אחד לחטאת ליהוה על־עלת התמיד יעשׂה ונסכו׃ 
 (16)
ובחדשׁ הראשׁון בארבעה עשׂר יום לחדשׁ פסח ליהוה׃ 
 (17)
ובחמשׁה עשׂר יום לחדשׁ הזה חג שׁבעת ימים מצות יאכל׃ 
 (18)
ביום הראשׁון מקרא־קדשׁ כל־מלאכת עבדה לא תעשׂו׃ 
 (19)
והקרבתם אשׁה עלה ליהוה פרים בני־בקר שׁנים ואיל אחד ושׁבעה כבשׂים בני שׁנה תמימם יהיו לכם׃ 
 (20)
ומנחתם סלת בלולה בשׁמן שׁלשׁה עשׂרנים לפר ושׁני עשׂרנים לאיל תעשׂו׃ 
 (21)
עשׂרון עשׂרון תעשׂה לכבשׂ האחד לשׁבעת הכבשׂים׃ 
 (22)
ושׂעיר חטאת אחד לכפר עליכם׃ 
 (23)
מלבד עלת הבקר אשׁר לעלת התמיד תעשׂו את־אלה׃ 
 (24)
כאלה תעשׂו ליום שׁבעת ימים לחם אשׁה ריח־ניחח ליהוה על־עולת התמיד יעשׂה ונסכו׃ 
 (25)
וביום השׁביעי מקרא־קדשׁ יהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשׂו׃ 
 (26)
וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשׁה ליהוה בשׁבעתיכם מקרא־קדשׁ יהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשׂו׃ 
 (27)
והקרבתם עולה לריח ניחח ליהוה פרים בני־בקר שׁנים איל אחד שׁבעה כבשׂים בני שׁנה׃ 
 (28)
ומנחתם סלת בלולה בשׁמן שׁלשׁה עשׂרנים לפר האחד שׁני עשׂרנים לאיל האחד׃ 
 (29)
עשׂרון עשׂרון לכבשׂ האחד לשׁבעת הכבשׂים׃ 
 (30)
שׂעיר עזים אחד לכפר עליכם׃ 
 (31)
מלבד עלת התמיד ומנחתו תעשׂו תמימם יהיו־לכם ונסכיהם׃ 

 (29:1)ובחדשׁ השׁביעי באחד לחדשׁ מקרא־קדשׁ יהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשׂו יום תרועה יהיה לכם׃ 
 (2)
ועשׂיתם עלה לריח ניחח ליהוה פר בן־בקר אחד איל אחד כבשׂים בני־שׁנה שׁבעה תמימם׃ 
 (3)
ומנחתם סלת בלולה בשׁמן שׁלשׁה עשׂרנים לפר שׁני עשׂרנים לאיל׃ 
 (4)
ועשׂרון אחד לכבשׂ האחד לשׁבעת הכבשׂים׃ 
 (5)
ושׂעיר־עזים אחד חטאת לכפר עליכם׃ 
 (6)
מלבד עלת החדשׁ ומנחתה ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם כמשׁפטם לריח ניחח אשׁה ליהוה׃ 
 (7)
ובעשׂור לחדשׁ השׁביעי הזה מקרא־קדשׁ יהיה לכם ועניתם את־נפשׁתיכם כל־מלאכה לא תעשׂו׃ 
 (8)
והקרבתם עלה ליהוה ריח ניחח פר בן־בקר אחד איל אחד כבשׂים בני־שׁנה שׁבעה תמימם יהיו לכם׃ 
 (9)
ומנחתם סלת בלולה בשׁמן שׁלשׁה עשׂרנים לפר שׁני עשׂרנים לאיל האחד׃ 
 (10)
עשׂרון עשׂרון לכבשׂ האחד לשׁבעת הכבשׂים׃ 
 (11)
שׂעיר־עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפרים ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם׃ 
 (12)
ובחמשׁה עשׂר יום לחדשׁ השׁביעי מקרא־קדשׁ יהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשׂו וחגתם חג ליהוה שׁבעת ימים׃ 
 (13)
והקרבתם עלה אשׁה ריח ניחח ליהוה פרים בני־בקר שׁלשׁה עשׂר אילם שׁנים כבשׂים בני־שׁנה ארבעה עשׂר תמימם יהיו׃ 
 (14)
ומנחתם סלת בלולה בשׁמן שׁלשׁה עשׂרנים לפר האחד לשׁלשׁה עשׂר פרים שׁני עשׂרנים לאיל האחד לשׁני האילם׃ 
 (15)
ועשׂרון עשׂרון לכבשׂ האחד לארבעה עשׂר כבשׂים׃ 
 (16)
ושׂעיר־עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃ 
 (17)
וביום השׁני פרים בני־בקר שׁנים עשׂר אילם שׁנים כבשׂים בני־שׁנה ארבעה עשׂר תמימם׃ 
 (18)
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשׂים במספרם כמשׁפט׃ 
 (19)
ושׂעיר־עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיהם׃ 
 (20)
וביום השׁלישׁי פרים עשׁתי־עשׂר אילם שׁנים כבשׂים בני־שׁנה ארבעה עשׂר תמימם׃ 
 (21)
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשׂים במספרם כמשׁפט׃ 
 (22)
ושׂעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃ 
 (23)
וביום הרביעי פרים עשׂרה אילם שׁנים כבשׂים בני־שׁנה ארבעה עשׂר תמימם׃ 
 (24)
מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשׂים במספרם כמשׁפט׃ 
 (25)
ושׂעיר־עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃ 
 (26)
וביום החמישׁי פרים תשׁעה אילם שׁנים כבשׂים בני־שׁנה ארבעה עשׂר תמימם׃ 
 (27)
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשׂים במספרם כמשׁפט׃ 
 (28)
ושׂעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃ 
 (29)
וביום השׁשׁי פרים שׁמנה אילם שׁנים כבשׂים בני־שׁנה ארבעה עשׂר תמימם׃ 
 (30)
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשׂים במספרם כמשׁפט׃ 
 (31)
ושׂעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה׃ 
 (32)
וביום השׁביעי פרים שׁבעה אילם שׁנים כבשׂים בני־שׁנה ארבעה עשׂר תמימם׃ 
 (33)
ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשׂים במספרם כמשׁפטם׃ 
 (34)
ושׂעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃ 
 (35)
ביום השׁמיני עצרת תהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשׂו׃ 
 (36)
והקרבתם עלה אשׁה ריח ניחח ליהוה פר אחד איל אחד כבשׂים בני־שׁנה שׁבעה תמימם׃ 
 (37)
מנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשׂים במספרם כמשׁפט׃ 
 (38)
ושׂעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃ 
 (39)
אלה תעשׂו ליהוה במועדיכם לבד מנדריכם ונדבתיכם לעלתיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם ולשׁלמיכם׃ 
 (40)
ויאמר משׁה אל־בני ישׂראל ככל אשׁר־צוה את־משׁה׃

(30:1) וידבר משׁה אל־ראשׁי המטות לבני ישׂראל לאמר זה הדבר אשׁר צוה  
 (2)
אישׁ כי־ידר נדר ליהוה או־השׁבע שׁבעה לאסר אסר על־נפשׁו לא יחל דברו ככל־היצא מפיו יעשׂה׃ 
 (3)
ואשׁה כי־תדר נדר ליהוה ואסרה אסר בבית אביה בנעריה׃ 
 (4)
ושׁמע אביה את־נדרה ואסרה אשׁר אסרה על־נפשׁה והחרישׁ לה אביה וקמו כל־נדריה וכל־אסר אשׁר־אסרה על־נפשׁה יקום׃ 
 (5)
ואם־הניא אביה אתה ביום שׁמעו כל־נדריה ואסריה אשׁר־אסרה על־נפשׁה לא יקום ויהוה יסלח־לה כי־הניא אביה אתה׃ 
 (6)
ואם־היו תהיה לאישׁ ונדריה עליה או מבטא שׂפתיה אשׁר אסרה על־נפשׁה׃ 
 (7)
ושׁמע אישׁה ביום שׁמעו והחרישׁ לה וקמו נדריה ואסרה אשׁר־אסרה על־נפשׁה יקמו׃ 
 (8)
ואם ביום שׁמע אישׁה יניא אותה והפר את־נדרה אשׁר עליה ואת מבטא שׂפתיה אשׁר אסרה על־נפשׁה ויהוה יסלח־לה׃ 
 (9)
ונדר אלמנה וגרושׁה כל אשׁר־אסרה על־נפשׁה יקום עליה׃ 
 (10)
ואם־בית אישׁה נדרה או־אסרה אסר על־נפשׁה בשׁבעה׃ 
 (11)
ושׁמע אישׁה והחרשׁ לה לא הניא אתה וקמו כל־נדריה וכל־אסר אשׁר־אסרה על־נפשׁה יקום׃ 
 (12)
ואם־הפר יפר אתם אישׁה ביום שׁמעו כל־מוצא שׂפתיה לנדריה ולאסר נפשׁה לא יקום אישׁה הפרם ויהוה יסלח־לה׃ 
 (13)
כל־נדר וכל־שׁבעת אסר לענת נפשׁ אישׁה יקימנו ואישׁה יפרנו׃ 
 (14)
ואם־החרשׁ יחרישׁ לה אישׁה מיום אל־יום והקים את־כל־נדריה או את־כל־אסריה אשׁר עליה הקים אתם כי־החרשׁ לה ביום שׁמעו׃ 
 (15)
ואם־הפר יפר אתם אחרי שׁמעו ונשׂא את־עונה׃ 
 (16)
אלה החקים אשׁר צוה את־משׁה בין אישׁ לאשׁתו בין־אב לבתו בנעריה בית אביה׃ 

 (31:1)וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (2)
נקם נקמת בני ישׂראל מאת המדינים אחר תאסף אל־עמיך׃ 
 (3)
וידבר משׁה אל־העם לאמר החלצו מאתכם אנשׁים לצבא ויהיו על־מדין לתת נקמת־ במדין׃ 
 (4)
אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישׂראל תשׁלחו לצבא׃ 
 (5)
וימסרו מאלפי ישׂראל אלף למטה שׁנים־עשׂר אלף חלוצי צבא׃ 
 (6)
וישׁלח אתם משׁה אלף למטה לצבא אתם ואת־פינחס בן־אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדשׁ וחצצרות התרועה בידו׃ 
 (7)
ויצבאו על־מדין כאשׁר צוה את־משׁה ויהרגו כל־זכר׃ 
 (8)
ואת־מלכי מדין הרגו על־חלליהם את־אוי ואת־רקם ואת־צור ואת־חור ואת־רבע חמשׁת מלכי מדין ואת בלעם בן־בעור הרגו בחרב׃ 
 (9)
וישׁבו בני־ישׂראל את־נשׁי מדין ואת־טפם ואת כל־בהמתם ואת־כל־מקנהם ואת־כל־חילם בזזו׃ 
 (10)
ואת כל־עריהם במושׁבתם ואת כל־טירתם שׂרפו באשׁ׃ 
 (11)
ויקחו את־כל־השׁלל ואת כל־המלקוח באדם ובבהמה׃ 
 (12)
ויבאו אל־משׁה ואל־אלעזר הכהן ואל־עדת בני־ישׂראל את־השׁבי ואת־המלקוח ואת־השׁלל אל־המחנה אל־ערבת מואב אשׁר על־ירדן ירחו׃ 
 (13)
ויצאו משׁה ואלעזר הכהן וכל־נשׂיאי העדה לקראתם אל־מחוץ למחנה׃ 
 (14)
ויקצף משׁה על פקודי החיל שׂרי האלפים ושׂרי המאות הבאים מצבא המלחמה׃ 
 (15)
ויאמר אליהם משׁה החייתם כל־נקבה׃ 
 (16)
הן הנה היו לבני ישׂראל בדבר בלעם למסר־מעל ביהוה על־דבר־פעור ותהי המגפה בעדת  
 (17)
ועתה הרגו כל־זכר בטף וכל־אשׁה ידעת אישׁ למשׁכב זכר הרגו׃ 
 (18)
וכל הטף בנשׁים אשׁר לא־ידעו משׁכב זכר החיו לכם׃ 
 (19)
ואתם חנו מחוץ למחנה שׁבעת ימים כל הרג נפשׁ וכל נגע בחלל תתחטאו ביום השׁלישׁי וביום השׁביעי אתם ושׁביכם׃ 
 (20)
וכל־בגד וכל־כלי־עור וכל־מעשׂה עזים וכל־כלי־עץ תתחטאו׃ 
 (21)
ויאמר אלעזר הכהן אל־אנשׁי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשׁר־צוה את־משׁה׃ 
 (22)
אך את־הזהב ואת־הכסף את־הנחשׁת את־הברזל את־הבדיל ואת־העפרת׃ 
 (23)
כל־דבר אשׁר־יבא באשׁ תעבירו באשׁ וטהר אך במי נדה יתחטא וכל אשׁר לא־יבא באשׁ תעבירו במים׃ 
 (24)
וכבסתם בגדיכם ביום השׁביעי וטהרתם ואחר תבאו אל־המחנה׃ 
 (25)
ויאמר אל־משׁה לאמר׃ 
 (26)
שׂא את ראשׁ מלקוח השׁבי באדם ובבהמה אתה ואלעזר הכהן וראשׁי אבות העדה׃ 
 (27)
וחצית את־המלקוח בין תפשׂי המלחמה היצאים לצבא ובין כל־העדה׃ 
 (28)
והרמת מכס ליהוה מאת אנשׁי המלחמה היצאים לצבא אחד נפשׁ מחמשׁ המאות מן־האדם ומן־הבקר ומן־החמרים ומן־הצאן׃ 
 (29)
ממחציתם תקחו ונתתה לאלעזר הכהן תרומת  
 (30)
וממחצת בני־ישׂראל תקח אחד אחז מן־החמשׁים מן־האדם מן־הבקר מן־החמרים ומן־הצאן מכל־הבהמה ונתתה אתם ללוים שׁמרי משׁמרת משׁכן  
 (31)
ויעשׂ משׁה ואלעזר הכהן כאשׁר צוה את־משׁה׃ 
 (32)
ויהי המלקוח יתר הבז אשׁר בזזו עם הצבא צאן שׁשׁ־מאות אלף ושׁבעים אלף וחמשׁת־אלפים׃ 
 (33)
ובקר שׁנים ושׁבעים אלף׃ 
 (34)
וחמרים אחד ושׁשׁים אלף׃ 
 (35)
ונפשׁ אדם מן־הנשׁים אשׁר לא־ידעו משׁכב זכר כל־נפשׁ שׁנים ושׁלשׁים אלף׃ 
 (36)
ותהי המחצה חלק היצאים בצבא מספר הצאן שׁלשׁ־מאות אלף ושׁלשׁים אלף ושׁבעת אלפים וחמשׁ מאות׃ 
 (37)
ויהי המכס ליהוה מן־הצאן שׁשׁ מאות חמשׁ ושׁבעים׃ 
 (38)
והבקר שׁשׁה ושׁלשׁים אלף ומכסם ליהוה שׁנים ושׁבעים׃ 
 (39)
וחמרים שׁלשׁים אלף וחמשׁ מאות ומכסם ליהוה אחד ושׁשׁים׃ 
 (40)
ונפשׁ אדם שׁשׁה עשׂר אלף ומכסם ליהוה שׁנים ושׁלשׁים נפשׁ׃ 
 (41)
ויתן משׁה את־מכס תרומת לאלעזר הכהן כאשׁר צוה את־משׁה׃ 
 (42)
וממחצית בני ישׂראל אשׁר חצה משׁה מן־האנשׁים הצבאים׃ 
 (43)
ותהי מחצת העדה מן־הצאן שׁלשׁ־מאות אלף ושׁלשׁים אלף שׁבעת אלפים וחמשׁ מאות׃ 
 (44)
ובקר שׁשׁה ושׁלשׁים אלף׃ 
 (45)
וחמרים שׁלשׁים אלף וחמשׁ מאות׃ 
 (46)
ונפשׁ אדם שׁשׁה עשׂר אלף׃ 
 (47)
ויקח משׁה ממחצת בני־ישׂראל את־האחז אחד מן־החמשׁים מן־האדם ומן־הבהמה ויתן אתם ללוים שׁמרי משׁמרת משׁכן כאשׁר צוה את־משׁה׃ 
 (48)
ויקרבו אל־משׁה הפקדים אשׁר לאלפי הצבא שׂרי האלפים ושׂרי המאות׃ 
 (49)
ויאמרו אל־משׁה עבדיך נשׂאו את־ראשׁ אנשׁי המלחמה אשׁר בידנו ולא־נפקד ממנו אישׁ׃ 
 (50)
ונקרב את־קרבן אישׁ אשׁר מצא כלי־זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז לכפר על־נפשׁתינו לפני  
 (51)
ויקח משׁה ואלעזר הכהן את־הזהב מאתם כל כלי מעשׂה׃ 
 (52)
ויהי כל־זהב התרומה אשׁר הרימו ליהוה שׁשׁה עשׂר אלף שׁבע־מאות וחמשׁים שׁקל מאת שׂרי האלפים ומאת שׂרי המאות׃ 
 (53)
אנשׁי הצבא בזזו אישׁ לו׃ 
 (54)
ויקח משׁה ואלעזר הכהן את־הזהב מאת שׂרי האלפים והמאות ויבאו אתו אל־אהל מועד זכרון לבני־ישׂראל לפני  

 (32:1)ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני־גד עצום מאד ויראו את־ארץ יעזר ואת־ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה׃ 
 (2)
ויבאו בני־גד ובני ראובן ויאמרו אל־משׁה ואל־אלעזר הכהן ואל־נשׂיאי העדה לאמר׃ 
 (3)
עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשׁבון ואלעלה ושׂבם ונבו ובען׃ 
 (4)
הארץ אשׁר הכה לפני עדת ישׂראל ארץ מקנה הוא ולעבדיך מקנה׃ 
 (5)
ויאמרו אם־מצאנו חן בעיניך יתן את־הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל־תעברנו את־הירדן׃ 
 (6)
ויאמר משׁה לבני־גד ולבני ראובן האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשׁבו פה׃ 
 (7)
ולמה תנואון את־לב בני ישׂראל מעבר אל־הארץ אשׁר־נתן להם  
 (8)
כה עשׂו אבתיכם בשׁלחי אתם מקדשׁ ברנע לראות את־הארץ׃ 
 (9)
ויעלו עד־נחל אשׁכול ויראו את־הארץ ויניאו את־לב בני ישׂראל לבלתי־בא אל־הארץ אשׁר־נתן להם  
 (10)
ויחר־אף ביום ההוא וישׁבע לאמר׃ 
 (11)
אם־יראו האנשׁים העלים ממצרים מבן עשׂרים שׁנה ומעלה את האדמה אשׁר נשׁבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא־מלאו אחרי׃ 
 (12)
בלתי כלב בן־יפנה הקנזי ויהושׁע בן־נון כי מלאו אחרי  
 (13)
ויחר־אף בישׂראל וינעם במדבר ארבעים שׁנה עד־תם כל־הדור העשׂה הרע בעיני  
 (14)
והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשׁים חטאים לספות עוד על חרון אף־ אל־ישׂראל׃ 
 (15)
כי תשׁובן מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר ושׁחתם לכל־העם הזה׃ 
 (16)
ויגשׁו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו׃ 
 (17)
ואנחנו נחלץ חשׁים לפני בני ישׂראל עד אשׁר אם־הביאנם אל־מקומם וישׁב טפנו בערי המבצר מפני ישׁבי הארץ׃ 
 (18)
לא נשׁוב אל־בתינו עד התנחל בני ישׂראל אישׁ נחלתו׃ 
 (19)
כי לא ננחל אתם מעבר לירדן והלאה כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה׃ 
 (20)
ויאמר אליהם משׁה אם־תעשׂון את־הדבר הזה אם־תחלצו לפני למלחמה׃ 
 (21)
ועבר לכם כל־חלוץ את־הירדן לפני עד הורישׁו את־איביו מפניו׃ 
 (22)
ונכבשׁה הארץ לפני ואחר תשׁבו והייתם נקים מיהוה ומישׂראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני  
 (23)
ואם־לא תעשׂון כן הנה חטאתם ליהוה ודעו חטאתכם אשׁר תמצא אתכם׃ 
 (24)
בנו־לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם והיצא מפיכם תעשׂו׃ 
 (25)
ויאמר בני־גד ובני ראובן אל־משׁה לאמר עבדיך יעשׂו כאשׁר אדני מצוה׃ 
 (26)
טפנו נשׁינו מקננו וכל־בהמתנו יהיו־שׁם בערי הגלעד׃ 
 (27)
ועבדיך יעברו כל־חלוץ צבא לפני למלחמה כאשׁר אדני דבר׃ 
 (28)
ויצו להם משׁה את אלעזר הכהן ואת יהושׁע בן־נון ואת־ראשׁי אבות המטות לבני ישׂראל׃ 
 (29)
ויאמר משׁה אלהם אם־יעברו בני־גד ובני־ראובן אתכם את־הירדן כל־חלוץ למלחמה לפני ונכבשׁה הארץ לפניכם ונתתם להם את־ארץ הגלעד לאחזה׃ 
 (30)
ואם־לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתככם בארץ כנען׃ 
 (31)
ויענו בני־גד ובני ראובן לאמר את אשׁר דבר אל־עבדיך כן נעשׂה׃ 
 (32)
נחנו נעבר חלוצים לפני ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן׃ 
 (33)
ויתן להם משׁה לבני־גד ולבני ראובן ולחצי שׁבט מנשׁה בן־יוסף את־ממלכת סיחן מלך האמרי ואת־ממלכת עוג מלך הבשׁן הארץ לעריה בגבלת ערי הארץ סביב׃ 
 (34)
ויבנו בני־גד את־דיבן ואת־עטרת ואת ערער׃ 
 (35)
ואת־עטרת שׁופן ואת־יעזר ויגבהה׃ 
 (36)
ואת־בית נמרה ואת־בית הרן ערי מבצר וגדרת צאן׃ 
 (37)
ובני ראובן בנו את־חשׁבון ואת־אלעלא ואת קריתים׃ 
 (38)
ואת־נבו ואת־בעל מעון מוסבת שׁם ואת־שׂבמה ויקראו בשׁמת את־שׁמות הערים אשׁר בנו׃ 
 (39)
וילכו בני מכיר בן־מנשׁה גלעדה וילכדה ויורשׁ את־האמרי אשׁר־בה׃ 
 (40)
ויתן משׁה את־הגלעד למכיר בן־מנשׁה וישׁב בה׃ 
 (41)
ויאיר בן־מנשׁה הלך וילכד את־חותיהם ויקרא אתהן חות יאיר׃ 
 (42)
ונבח הלך וילכד את־קנת ואת־בנתיה ויקרא לה נבח בשׁמו׃ 

 (33:1)אלה מסעי בני־ישׂראל אשׁר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד־משׁה ואהרן׃ 
 (2)
ויכתב משׁה את־מוצאיהם למסעיהם על־פי ואלה מסעיהם למוצאיהם׃ 
 (3)
ויסעו מרעמסס בחדשׁ הראשׁון בחמשׁה עשׂר יום לחדשׁ הראשׁון ממחרת הפסח יצאו בני־ישׂראל ביד רמה לעיני כל־מצרים׃ 
 (4)
ומצרים מקברים את אשׁר הכה בהם כל־בכור ובאלהיהם עשׂה שׁפטים׃ 
 (5)
ויסעו בני־ישׂראל מרעמסס ויחנו בסכת׃ 
 (6)
ויסעו מסכת ויחנו באתם אשׁר בקצה המדבר׃ 
 (7)
ויסעו מאתם וישׁב על־פי החירת אשׁר על־פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל׃ 
 (8)
ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך־הים המדברה וילכו דרך שׁלשׁת ימים במדבר אתם ויחנו במרה׃ 
 (9)
ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שׁתים עשׂרה עינת מים ושׁבעים תמרים ויחנו־שׁם׃ 
 (10)
ויסעו מאילם ויחנו על־ים־סוף׃ 
 (11)
ויסעו מים־סוף ויחנו במדבר־סין׃ 
 (12)
ויסעו ממדבר־סין ויחנו בדפקה׃ 
 (13)
ויסעו מדפקה ויחנו באלושׁ׃ 
 (14)
ויסעו מאלושׁ ויחנו ברפידם ולא־היה שׁם מים לעם לשׁתות׃ 
 (15)
ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני׃ 
 (16)
ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה׃ 
 (17)
ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת׃ 
 (18)
ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה׃ 
 (19)
ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ׃ 
 (20)
ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה׃ 
 (21)
ויסעו מלבנה ויחנו ברסה׃ 
 (22)
ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה׃ 
 (23)
ויסעו מקהלתה ויחנו בהר־שׁפר׃ 
 (24)
ויסעו מהר־שׁפר ויחנו בחרדה׃ 
 (25)
ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת׃ 
 (26)
ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת׃ 
 (27)
ויסעו מתחת ויחנו בתרח׃ 
 (28)
ויסעו מתרח ויחנו במתקה׃ 
 (29)
ויסעו ממתקה ויחנו בחשׁמנה׃ 
 (30)
ויסעו מחשׁמנה ויחנו במסרות׃ 
 (31)
ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן׃ 
 (32)
ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד׃ 
 (33)
ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה׃ 
 (34)
ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה׃ 
 (35)
ויסעו מעברנה ויחנו בעצין גבר׃ 
 (36)
ויסעו מעצין גבר ויחנו במדבר־צן הוא קדשׁ׃ 
 (37)
ויסעו מקדשׁ ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום׃ 
 (38)
ויעל אהרן הכהן אל־הר ההר על־פי וימת שׁם בשׁנת הארבעים לצאת בני־ישׂראל מארץ מצרים בחדשׁ החמישׁי באחד לחדשׁ׃ 
 (39)
ואהרן בן־שׁלשׁ ועשׂרים ומאת שׁנה במתו בהר ההר׃ 
 (40)
וישׁמע הכנעני מלך ערד והוא־ישׁב בנגב בארץ כנען בבא בני ישׂראל׃ 
 (41)
ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה׃ 
 (42)
ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן׃ 
 (43)
ויסעו מפונן ויחנו באבת׃ 
 (44)
ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב׃ 
 (45)
ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד׃ 
 (46)
ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה׃ 
 (47)
ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו׃ 
 (48)
ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו׃ 
 (49)
ויחנו על־הירדן מבית הישׁמת עד אבל השׁטים בערבת מואב׃ 
 (50)
וידבר אל־משׁה בערבת מואב על־ירדן ירחו לאמר׃ 
 (51)
דבר אל־בני ישׂראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את־הירדן אל־ארץ כנען׃ 
 (52)
והורשׁתם את־כל־ישׁבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל־משׂכיתם ואת כל־צלמי מסכתם תאבדו ואת כל־במותם תשׁמידו׃ 
 (53)
והורשׁתם את־הארץ וישׁבתם־בה כי לכם נתתי את־הארץ לרשׁת אתה׃ 
 (54)
והתנחלתם את־הארץ בגורל למשׁפחתיכם לרב תרבו את־נחלתו ולמעט תמעיט את־נחלתו אל אשׁר־יצא לו שׁמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו׃ 
 (55)
ואם־לא תורישׁו את־ישׁבי הארץ מפניכם והיה אשׁר תותירו מהם לשׂכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על־הארץ אשׁר אתם ישׁבים בה׃ 
 (56)
והיה כאשׁר דמיתי לעשׂות להם אעשׂה לכם׃ 

 (34:1)וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (2)
צו את־בני ישׂראל ואמרת אלהם כי־אתם באים אל־הארץ כנען זאת הארץ אשׁר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה׃ 
 (3)
והיה לכם פאת־נגב ממדבר־צן על־ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה ים־המלח קדמה׃ 
 (4)
ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיה תוצאתיו מנגב לקדשׁ ברנע ויצא חצר־אדר ועבר עצמנה׃ 
 (5)
ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאתיו הימה׃ 
 (6)
וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה־יהיה לכם גבול ים׃ 
 (7)
וזה־יהיה לכם גבול צפון מן־הים הגדל תתאו לכם הר ההר׃ 
 (8)
מהר ההר תתאו לבא חמת והיו תוצאת הגבל צדדה׃ 
 (9)
ויצא הגבל זפרנה והיו תוצאתיו חצר עינן זה־יהיה לכם גבול צפון׃ 
 (10)
והתאויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שׁפמה׃ 
 (11)
וירד הגבל משׁפם הרבלה מקדם לעין וירד הגבל ומחה על־כתף ים־כנרת קדמה׃ 
 (12)
וירד הגבול הירדנה והיו תוצאתיו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב׃ 
 (13)
ויצו משׁה את־בני ישׂראל לאמר זאת הארץ אשׁר תתנחלו אתה בגורל אשׁר צוה לתת לתשׁעת המטות וחצי המטה׃ 
 (14)
כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני־הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשׁה לקחו נחלתם׃ 
 (15)
שׁני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה׃ 
 (16)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (17)
אלה שׁמות האנשׁים אשׁר־ינחלו לכם את־הארץ אלעזר הכהן ויהושׁע בן־נון׃ 
 (18)
ונשׂיא אחד נשׂיא אחד ממטה תקחו לנחל את־הארץ׃ 
 (19)
ואלה שׁמות האנשׁים למטה יהודה כלב בן־יפנה׃ 
 (20)
ולמטה בני שׁמעון שׁמואל בן־עמיהוד׃ 
 (21)
למטה בנימן אלידד בן־כסלון׃ 
 (22)
ולמטה בני־דן נשׂיא בקי בן־יגלי׃ 
 (23)
לבני יוסף למטה בני־מנשׁה נשׂיא חניאל בן־אפד׃ 
 (24)
ולמטה בני־אפרים נשׂיא קמואל בן־שׁפטן׃ 
 (25)
ולמטה בני־זבולן נשׂיא אליצפן בן־פרנך׃ 
 (26)
ולמטה בני־ישׂשכר נשׂיא פלטיאל בן־עזן׃ 
 (27)
ולמטה בני־אשׁר נשׂיא אחיהוד בן־שׁלמי׃ 
 (28)
ולמטה בני־נפתלי נשׂיא פדהאל בן־עמיהוד׃  
 (29)
אלה אשׁר צוה לנחל את־בני־ישׂראל בארץ כנען׃ 

 (35:1)וידבר אל־משׁה בערבת מואב על־ירדן ירחו לאמר׃ 
 (2)
צו את־בני ישׂראל ונתנו ללוים מנחלת אחזתם ערים לשׁבת ומגרשׁ לערים סביבתיהם תתנו ללוים׃ 
 (3)
והיו הערים להם לשׁבת ומגרשׁיהם יהיו לבהמתם ולרכשׁם ולכל חיתם׃ 
 (4)
ומגרשׁי הערים אשׁר תתנו ללוים מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב׃ 
 (5)
ומדתם מחוץ לעיר את־פאת־קדמה אלפים באמה ואת־פאת־נגב אלפים באמה ואת־פאת־ים אלפים באמה ואת פאת צפון אלפים באמה והעיר בתוך זה יהיה להם מגרשׁי הערים׃ 
 (6)
ואת הערים אשׁר תתנו ללוים את שׁשׁ־ערי המקלט אשׁר תתנו לנס שׁמה הרצח ועליהם תתנו ארבעים ושׁתים עיר׃ 
 (7)
כל־הערים אשׁר תתנו ללוים ארבעים ושׁמנה עיר אתהן ואת־מגרשׁיהן׃ 
 (8)
והערים אשׁר תתנו מאחזת בני־ישׂראל מאת הרב תרבו ומאת המעט תמעיטו אישׁ כפי נחלתו אשׁר ינחלו יתן מעריו ללוים׃ 
 (9)
וידבר אל־משׁה לאמר׃ 
 (10)
דבר אל־בני ישׂראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את־הירדן ארצה כנען׃ 
 (11)
והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שׁמה רצח מכה־נפשׁ בשׁגגה׃ 
 (12)
והיו לכם הערים למקלט מגאל ולא ימות הרצח עד־עמדו לפני העדה למשׁפט׃ 
 (13)
והערים אשׁר תתנו שׁשׁ־ערי מקלט תהיינה לכם׃ 
 (14)
את שׁלשׁ הערים תתנו מעבר לירדן ואת שׁלשׁ הערים תתנו בארץ כנען ערי מקלט תהיינה׃ 
 (15)
לבני ישׂראל ולגר ולתושׁב בתוכם תהיינה שׁשׁ־הערים האלה למקלט לנוס שׁמה כל־מכה־נפשׁ בשׁגגה׃ 
 (16)
ואם־בכלי ברזל הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח׃ 
 (17)
ואם באבן יד אשׁר־ימות בה הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח׃ 
 (18)
או בכלי עץ־יד אשׁר־ימות בו הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח׃ 
 (19)
גאל הדם הוא ימית את־הרצח בפגעו־בו הוא ימתנו׃ 
 (20)
ואם־בשׂנאה יהדפנו או־השׁליך עליו בצדיה וימת׃ 
 (21)
או באיבה הכהו בידו וימת מות־יומת המכה רצח הוא גאל הדם ימית את־הרצח בפגעו־בו׃ 
 (22)
ואם־בפתע בלא־איבה הדפו או־השׁליך עליו כל־כלי בלא צדיה׃ 
 (23)
או בכל־אבן אשׁר־ימות בה בלא ראות ויפל עליו וימת והוא לא־אויב לו ולא מבקשׁ רעתו׃ 
 (24)
ושׁפטו העדה בין המכה ובין גאל הדם על המשׁפטים האלה׃ 
 (25)
והצילו העדה את־הרצח מיד גאל הדם והשׁיבו אתו העדה אל־עיר מקלטו אשׁר־נס שׁמה וישׁב בה עד־מות הכהן הגדל אשׁר־משׁח אתו בשׁמן הקדשׁ׃ 
 (26)
ואם־יצא יצא הרצח את־גבול עיר מקלטו אשׁר ינוס שׁמה׃ 
 (27)
ומצא אתו גאל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו ורצח גאל הדם את־הרצח אין לו דם׃ 
 (28)
כי בעיר מקלטו ישׁב עד־מות הכהן הגדל ואחרי מות הכהן הגדל ישׁוב הרצח אל־ארץ אחזתו׃ 
 (29)
והיו אלה לכם לחקת משׁפט לדרתיכם בכל מושׁבתיכם׃ 
 (30)
כל־מכה־נפשׁ לפי עדים ירצח את־הרצח ועד אחד לא־יענה בנפשׁ למות׃ 
 (31)
ולא־תקחו כפר לנפשׁ רצח אשׁר־הוא רשׁע למות כי־מות יומת׃ 
 (32)
ולא־תקחו כפר לנוס אל־עיר מקלטו לשׁוב לשׁבת בארץ עד־מות הכהן׃ 
 (33)
ולא־תחניפו את־הארץ אשׁר אתם בה כי הדם הוא יחניף את־הארץ ולארץ לא־יכפר לדם אשׁר שׁפך־בה כי־אם בדם שׁפכו׃ 
 (34)
ולא תטמא את־הארץ אשׁר אתם ישׁבים בה אשׁר אני שׁכן בתוכה כי אני שׁכן בתוך בני ישׂראל׃ 

 (36:1)ויקרבו ראשׁי האבות למשׁפחת בני־גלעד בן־מכיר בן־מנשׁה ממשׁפחת בני יוסף וידברו לפני משׁה ולפני הנשׂאים ראשׁי אבות לבני ישׂראל׃ 
 (2)
ויאמרו את־אדני צוה לתת את־הארץ בנחלה בגורל לבני ישׂראל ואדני צוה ביהוה לתת את־נחלת צלפחד אחינו לבנתיו׃ 
 (3)
והיו לאחד מבני שׁבטי בני־ישׂראל לנשׁים ונגרעה נחלתן מנחלת אבתינו ונוסף על נחלת המטה אשׁר תהיינה להם ומגרל נחלתנו יגרע׃ 
 (4)
ואם־יהיה היבל לבני ישׂראל ונוספה נחלתן על נחלת המטה אשׁר תהיינה להם ומנחלת מטה אבתינו יגרע נחלתן׃ 
 (5)
ויצו משׁה את־בני ישׂראל על־פי לאמר כן מטה בני־יוסף דברים׃ 
 (6)
זה הדבר אשׁר־צוה לבנות צלפחד לאמר לטוב בעיניהם תהיינה לנשׁים אך למשׁפחת מטה אביהם תהיינה לנשׁים׃ 
 (7)
ולא־תסב נחלה לבני ישׂראל ממטה אל־מטה כי אישׁ בנחלת מטה אבתיו ידבקו בני ישׂראל׃ 
 (8)
וכל־בת ירשׁת נחלה ממטות בני ישׂראל לאחד ממשׁפחת מטה אביה תהיה לאשׁה למען יירשׁו בני ישׂראל אישׁ נחלת אבתיו׃ 
 (9)
ולא־תסב נחלה ממטה למטה אחר כי־אישׁ בנחלתו ידבקו מטות בני ישׂראל׃ 
 (10)
כאשׁר צוה את־משׁה כן עשׂו בנות צלפחד׃ 
 (11)
ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשׁים׃ 
 (12)
ממשׁפחת בני־מנשׁה בן־יוסף היו לנשׁים ותהי נחלתן על־מטה משׁפחת אביהן׃ 
 (13)
אלה המצות והמשׁפטים אשׁר צוה ביד־משׁה אל־בני ישׂראל בערבת מואב על ירדן ירחו׃